Vedtægter

Vedtægter for TINGLUTI FORENING.
Vedtaget på generalforsamlingen den 18. marts 2018


  
§ 1. Navn og hjemsted

1.1  Foreningens navn er TINGLUTI FORENING.

1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.


§ 2. Formål

2.1 Foreningens primære formål er at forestå folkeoplysende voksenundervisning, foredrag og debat indenfor folkeoplysningslovens rammer med særligt henblik på dansk og international folkedans, sang, spil og beslægtede områder og dermed give deltagerne mulighed for kulturel aktivitet og fremme forståelsen for medborgerskab, demokrati og folkelige kulturværdier.

2.2 Foreningen vil medvirke til udbredelsen af og kendskab til andre landes kultur og derigennem til mellemfolkelig kontakt og forståelse, blandt andet gennem rejse- og udviklingsarrangementer.

2.3 Foreningen søger at virke for bedre offentlig støtte til folkelig kulturel virksomhed.

2.4 Foreningen er almennyttig og uafhængig af partipolitik.


§ 3. Medlemmer

3.1 Som medlemmer kan optages enhver person, der er fyldt 18 år, og som kan tilslutte sig foreningens formål.

3.2 Indmeldelse sker ved betaling af medlemskontingent.

3.3 Generalforsamlingen fastsætter et kontingent.

3.4 Medlemskabet er betinget af, at medlemmet har opfyldt en eventuel kontingentforpligtelse.
 

§ 4. Generalforsamlingen

4.1 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
 
4.2 Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af marts måned. Indkaldelse sker med mindst 3 ugers varsel på foreningens hjemmeside.

4.3 Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er ethvert medlem, der senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse er behørigt indmeldt. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

4.4  Ethvert af foreningens medlemmer er valgbar ved valg til bestyrelse og intern revision, medmindre de pga. inhabilitet i henhold til Folkeoplysningslovens regler ikke er valgbare.

4.5 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Bestyrelsens beretning
4. Regnskab og Budget
5. Indkomne forslag
6. Fastsættelse af kontingent
7. Valg af formand (lige år)
8. Valg af kasserer (ulige år)
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 2 vælges lige år og 1 i ulige år.
10. Valg af suppleanter. Der vælges hvert år en 1. og en 2. suppleant.
11. Evt. valg af ekstern revisor
12. Valg af intern revisor og suppleant
13. Valg af 2 medlemmer til Tingluti Folkemusik Fond/Tingluti Publikationsfond
14. Eventuelt

4.6 Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen. Forslagene offentliggøres på hjemmesiden senest 7 dage før generalforsamlingen.

4.7 Forslag om vedtægtsændringer fra medlemmer skal være bestyrelsen i hænde senest 1. februar.

4.8 Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved almindelig stemmeflerhed.

4.9 Valg af ordinære bestyrelsesmedlemmer sker ved almindeligt flertalsvalg. Ved stemmelighed foretages omvalg, men kun blandt de kandidater, hvis stemmetal står lige, og kun hvis omvalget er nødvendigt for at afgøre, hvem der er medlemmer af bestyrelsen. Ved fornyet stemmelighed foretages lodtrækning.

4.10 Valg af suppleanter for de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer sker ligeledes ved almindeligt flertalsvalg. Ved stemmelighed foretages omvalg, men kun blandt de kandidater, hvis stemmetal står lige, og kun hvis omvalget er nødvendigt for at afgøre, hvem der er suppleanter for de generalforsamlingsvalgte medlemmer af bestyrelsen og/eller i hvilken rækkefølge de er valgt. Ved fornyet stemmelighed foretages lodtrækning.
 
4.11 Vedtægtsændringer kræver 2/3 flertal af de fremmødte på en ordinær/ekstraordinær generalforsamling. Ændringsforslaget skal være udsendt sammen med dagsordenen.

4.12 Referatet fra generalforsamlingen godkendes og underskrives af dirigenten.
 
 
§ 5. Ekstraordinær generalforsamling

5.1 Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftligt begrundet anmodning om det overfor formanden. Ekstraordinær generalforsamling afholdes senest 4 uger efter modtagelse af anmodningen.

5.2 Indkaldelse sker ved offentliggørelse på hjemmesiden med 2 ugers varsel med angivelse af motiveret dagsorden.


§ 6. Valg af deltagerrepræsentant til bestyrelsen

6.1 Valgmøde for deltagerne afholdes én gang årligt i marts måned og indkaldes med mindst 2 ugers varsel på foreningens hjemmeside.

6.2 Valgbar og stemmeberettiget er enhver deltager – uanset om denne er medlem af foreningen eller ikke – for hvem, der er betalt for tilskudsberettiget undervisning for den aktuelle sæson.

6.3 Der kan vælges én repræsentant og én suppleant.

6.4  Deltagerrepræsentanten indtræder i bestyrelsen ved det førstkommende bestyrelsesmøde efter valget og udtræder umiddelbart efter det følgende års valgmøde.


§ 7. Bestyrelsen

7.1 Foreningen ledes af en bestyrelse, der foruden af formanden består af fem medlemmer, heraf én repræsentant for deltagerne, jf. § 6.

Formand og bestyrelse vælges for 2 år, således, at der i lige årstal vælges formand og 2 bestyrelsesmedlemmer, og i ulige år kasserer og ét bestyrelsesmedlem.
Der vælges en 1. og en 2. suppleant hvert år. Suppleanterne har ret til at deltage i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.
 
7.2 Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med gældende lovgivning, nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

7.3 Senest 2 uger efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen vælger næstformand og sekretær.
 
7.4 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til at varetage afgrænsede opgaver.

7.5 Formanden – og i dennes fravær næstformanden – indkalder til bestyrelsesmøde, når formanden skønner det nødvendigt. Indkaldelse skal indeholde dagsorden. Bestyrelsesmøde skal også indkaldes, når mindst 3 medlemmer af bestyrelsen eller skolelederen fremsætter skriftlig begæring herom. Dette bestyrelsesmøde skal afholdes senest 2 uger efter at begæringen er fremsendt. Det skal fremgå af indkaldelsen, hvad mødet drejer sig om.
 
7.6 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. Bestyrelsen træffer sine afgørelser ved almindeligt flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
 
7.7 Bestyrelsen er ansvarlig overfor kommunalbestyrelsen for anvendelse af modtagne tilskud, for anviste lokaler og for regnskab og dokumentation for foreningen, herunder en årsberetning.
Bestyrelsen har det overordnede ansvar for driften af foreningen.
 
7.8 Bestyrelsen ansætter den daglige skoleledelse i henhold til gældende regler. Skolelederen deltager i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.


§ 8. Daglig ledelse

8.1 Skolelederen varetager den daglige ledelse under ansvar overfor bestyrelsen og efter de af bestyrelsen fastsatte vilkår.

8.2 Bestyrelsen kan med ansvar overfor generalforsamlingen indgå samarbejdsaftaler med andre foreninger eller institutioner i forbindelse med f.eks. lederansættelse, sekretariatsbistand, markedsføring og økonomiforvaltning.


§ 9. Økonomi, regnskab og revision

9.1 Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
 
9.2 Foreningsregnskabet udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik og underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer.

9.3 Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer i henhold til lovgivningens krav.


§ 10. Tegningsregler og hæftelse

10.1 Foreningen tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem i forening. Ved formandens forfald tegnes foreningen af næstformanden og 2 bestyrelsesmedlemmer i forening.
Ved optagelse af lån og salg/pantsætning af fast ejendom samt underskrivning af regnskab tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

10.2 For foreningens økonomiske forpligtelser hæftes alene med foreningens formue.
Bestyrelsens medlemmer hæfter personligt for tilskud, som foreningen har modtaget i henhold til Folkeoplysningsloven eller anden tilsvarende lovgivning i tilfælde, hvor der opstår et krav om tilbagebetaling på grund af retsstridig handling eller undtagelse, der kan tilregnes bestyrelsesmedlemmerne som forsætlig eller uagtsom.


§ 11. Habilitetsregler

11.1 Hvis der i eller for bestyrelsen stilles forslag, der i væsentlig grad berører nærtstående til et bestyrelsesmedlem eller et bestyrelsesmedlem selv, kan det pågældende bestyrelsesmedlem ikke deltage i behandlingen heraf. Det samme gælder, hvis der i øvrigt behandles dagsordenspunkter, der i væsentlig grad berører sådanne personer.

11.2 Afgørelsen af, om et medlem af bestyrelsen er inhabilt, træffes ved almindeligt stemmeflertal i bestyrelsen. Bestyrelsen kan, hvis det besluttes at et medlem er inhabilt, beslutte, at vedkommende skal have lejlighed til at udtale sig i sagen.


§ 12. Eksklusion

12.1 Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når medlemmet efter bestyrelsens begrundede vurdering ikke optræder i overensstemmelse med foreningens interesser. Medlemmet skal have en skriftlig begrundelse for eksklusionen og mulighed for at svare inden 14 dage. Eksklusionen kan først træde i kraft efter en beslutning på et bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsesmedlemmerne kan tage stilling til medlemmets eventuelle svar. Eksklusionen sker med ansvar overfor generalforsamlingen, hvorfor en redegørelse for denne skal fremgå af årsberetningen.


§ 13. Foreningens opløsning

13.1 Opløsning af foreningen kan kun finde sted på en generalforsamling, hvor opløsningen er et selvstændigt punkt på dagsordenen. Opløsningen skal endeligt vedtages med 2/3 flertal af de tilstedeværende stemmeberettigede på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling, der tidligst kan afholdes 2 uger efter den første.

13.2 Ved opløsning af foreningen tilfalder aktiver i efterfølgende prioriterede orden Tingluti Folkemusik Fond/Tingluti Publikationsfond eller andet folkemusikalsk arbejde efter generalforsamlingens beslutning.


§ 14. Vedtægtsdatering og underskrift

14.1 Således vedtaget på foreningens generalforsamling

 

 Den ____________________

 

 

     _____________________________________     
     Dirigentens underskrift