2021

REFERAT

af

GENERALFORSAMLING i TINGLUTI FORENING

 

den 11. september 2021 kl. 16.30 i Osramhuset, Valhalsgade 4, 2200 København N

 

 

Formanden, Tove Madsen, bød velkommen.

 

 1. Valg af dirigent

Formanden stillede forslag om valg af Lars Juhl til dirigent for generalforsamlingen. Han bad om forsamlingens accept af, at han blev valgt til dirigent, til trods for at han nu var fuldgyldigt medlem af bestyrelsen, efter at han som 1. suppleant var indtrådt i bestyrelsen ved Jette Pettersons udtræden i slutningen af februar måned. Lars Juhl fik forsamlingens accept og konstaterede, at generalforsamlingen var retmæssigt indkaldt og gyldig. Der var 16 stemmeberettigede medlemmer til stede.

 

 1. Valg af referent

Bente Lindboe blev valgt til referent.

 

 1. Bestyrelsens beretning

Formanden, Tove Madsen, læste bestyrelsens beretning op. Der var ingen spørgsmål til beretningen, og den blev godkendt.

Den vedhæftes som bilag til referatet.

 

 1. Regnskab og budget

Regnskab 2020: Kasserer Else Toft fremlagde og gennemgik regnskabet. Regnskabet er revideret af den interne revisor Steen Petersen.

Det har ikke været nødvendigt med assistance af ekstern revisor i år.

Der var ingen spørgsmål til regnskabet, og det blev godkendt.

 

Budget 2021: Kasserer Else Toft gennemgik budgettet for 2021, der viser et underskud, hvilket væsentligst skyldes de særlige omstændigheder ved coronanedlukningen i foråret 2021. Fremover forventes det, at budgettet balancerer og evt. viser et mindre underskud.
Der var ingen spørgsmål til budgettet, og det blev godkendt.

 

 1. Indkomne forslag

Ingen.

 

 1. Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen foreslog, at kontingentet for 2021 forbliver 20 kr., hvilket blev vedtaget.

 

 1. Valg af formand

Formanden er på valg i lige år.

 

 1. Valg af kasserer

Else Toft genopstillede og blev enstemmigt valgt.

 

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Bente Lindboe genopstillede og blev valgt.

 

Som deltagerrepræsentant var Alfred Voldum blevet valgt umiddelbart før generalforsamlingen.

 

 1. Valg af 1. suppleant og 2. suppleant

Lise Morris og Trine Olsen blev valgt som henholdsvis 1. suppleant og 2. suppleant.

 

 1. Valg af ekstern revisor

Punktet udgik, da det med vores nuværende økonomi ikke er påkrævet.