2023

Generalforsamlingen i Tingluti Forening, søndag den 19.3.2023 Kl. 16:30

OSRAMHUSET, Valhalsgade 4, 2200 København N, Lille sal

 1. Valg af dirigent.

Aase Gavnholt blev valgt.

 1. Valg af referent.

Alfred Voldum blev valgt.

 1. Bestyrelsens beretning.

Formanden aflagde beretning, som kan læses på foreningens hjemmeside. Beretningen blev godkendt.

 1. Regnskab og budget.

Else fremlagde det reviderede regnskab. Resultatet blev lidt ringere end budget. Det skyldes bl.a., at Bønhaserne stoppede i efteråret, og der generelt har været lidt mindre tilslutning på holdene. Regnskabet blev godkendt.

Budget for 2023 blev fremlagt med et budgetteret lille negativt resultat. Budgettet blev godkendt.

 1. Indkomne forslag.

Der er ikke indkommet forslag til dette punkt.

     6. Fastsættelse af kontingent.

Det blev bestemt, at kontingentet fortsætter uændret kr. 20,00.

     7. Valg af formand – på valg i lige år.

(udgår, valg til næste år).

 1. Valg af kasserer – på valg i ulige år – genopstiller

Else Toft blev genvalgt.

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Jes Hansen er på valg i lige år.

(udgår, valg til næste år).

Lise Reedtz på valg i ulige år- genopstiller

Lise Reedtz blev genvalgt.

Trine Olsen på valg i lige år.

(udgår, valg til næste år).

 1. Valg af 1. og 2. suppleant.

Jens Østergaard blev valgt.

 1. valg af ekstern revisor.

(udgår, da der med nuværende størrelse af kommunale tilskud ikke er krav om ekstern revisor). 

 1. Valg af intern revisor og suppleant. Steen Petersen genopstiller som revisor.

Niels Henning Munksgaard genopstiller som revisorsuppleant.

De blev begge genvalgt.

 1. Valg af 2 medlemmer til Tingluti Publikationsfond, Else Toft og Tove Madsen genopstiller.

De blev begge genvalgt.

Forslag om bedre vejledning i anvendelse af betalingskort på hjemmesiden og mulighed for at anvende MobilePay.