2022

REFERAT af

GENERALFORSAMLING i TINGLUTI FORENING

den 26. marts 2022 kl. 16.30 i Osramhuset, Valhalsgade 4, 2200 København N

Formanden, Tove Madsen, bød velkommen.

1.Valg af dirigent

Formanden stillede forslag om valg af Lars Juhl til dirigent for generalforsamlingen trods hans medlemskab af bestyrelsen. Forsamlingen accepterede det beredvilligt. Lars Juhl takkede for valget og konstaterede derefter, at generalforsamlingen var rettidigt og korrekt indkaldt. Der var 14 stemmeberettigede medlemmer til stede.

2.Valg af referent

Bente Lindboe blev valgt til referent.

3.Bestyrelsens beretning

Formanden, Tove Madsen, læste bestyrelsens beretning for 2021 op.

Det fremgik, at det officielle navn for Tingluti Folkemusik Fond/Publikationsfonden herefter er Tingluti Publikations Fond.

Beretningen vedhæftes som bilag til referatet.

4.Regnskab og budget

Regnskab 2021: Kasserer Else Toft fremlagde og gennemgik regnskabet. På grund af coronarelaterede tilskud ser det en del bedre ud end budgetteret, men dog med et mindre underskud. Regnskabet er revideret af den interne revisor Steen Petersen.

Ansøgning om kompensation for tabt deltagerbetaling under nedlukning har gjort det muligt at udbetale løn til lærerne. 

Der var ingen spørgsmål til regnskabet, og det blev godkendt.

Else fik ros for sit store arbejde med at håndtere alle regler og ansøgninger i forbindelse med coronanedlukningerne. De har holdt Tingluti oven vande.

Budget 2022: Kasserer Else Toft gennemgik budgettet for 2022, som desværre peger på et markant underskud. Men budgettet er realistisk, mener Else. Vi må håbe på stigende indtægter fra aftenskoleindbetalinger.
Der var ingen spørgsmål til budgettet, og det blev godkendt.

5.Indkomne forslag

Ingen.

6.Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen foreslog, at kontingentet for 2022 forbliver 20 kr., hvilket blev vedtaget.

7.Valg af formand

Tove Madsen genopstillede og blev enstemmigt valgt.

8.Valg af kasserer

Kassereren er på valg i ulige år.

9.Valg af bestyrelsesmedlemmer

Jes Hansen og Lars Juhl genopstillede og blev valgt.

Som deltagerrepræsentant var Alfred Voldum blevet valgt umiddelbart før generalforsamlingen.

10. Valg af 1. suppleant og 2. suppleant

Lise Morris og Trine Olsen blev genvalgt som henholdsvis 1. suppleant og 2. suppleant.

11.Valg af ekstern revisor

Ekstern revisor er ikke påkrævet, da tilskuddet fra Københavns kommune ikke overstiger 200.000 kr.

12. Valg af 1 intern revisor og 1 revisorsuppleant

Steen Petersen blev genvalgt som revisor, og Niels Henning Munksgaard blev genvalgt som revisorsuppleant.

13. Valg af 2 medlemmer til Tingluti Publikations Fond

Else Toft og Tove Madsen genopstillede og valgtes som repræsentanter til Tingluti Publikations Fond.

14.Eventuelt

  • Alfred Voldum efterlyste mere hjælp til afvikling af Dansting. Hella Moes stillede op og lod sig indvælge i Danstingsudvalget. Der var idéer fra forsamlingen om selv at medbringe fortæring til aftenerne.
  • Elsebet Appel gjorde opmærksom på, at Lars Juhl ofte havde stillet op som vikar på mandagsholdet. Hun åbnede for tanker om der eventuelt var andre måder at afvikle danseaftenerne på.
  • Der fremkom et udtalt ønske om at forlægge mandagsdansen til et tidligere tidspunkt, f.eks. kl. 16. Allan vil undersøge, om det kan lade sig gøre til efteråret.

 

Herefter takkede dirigenten for et møde i god ro og orden og afsluttede dermed generalforsamlingen, hvorefter man overgik til pizzafortæring og fællesdans.