REFERAT

af

GENERALFORSAMLING i TINGLUTI FORENING

den 6. september 2020 kl. 16.00 i Kulturhuset, Tomsgårdsvej 35, 2400 København NV

 

Formanden, Tove Madsen, bød velkommen.

 

 1. Valg af dirigent

På formandens forslag valgtes Lars Juhl til dirigent for generalforsamlingen. Han takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var retmæssigt indkaldt og gyldig. Der var 22 stemmeberettigede medlemmer til stede.

 

 1. Valg af referent

Bente Lindboe blev valgt til referent.

 

 1. Bestyrelsens beretning

Formanden, Tove Madsen, læste bestyrelsens beretning op.

Beretningen blev godkendt.

Den vedhæftes som bilag til referatet.

 

 1. Regnskab og budget

Regnskab 2019: Kasserer Else Toft fremlagde og gennemgik regnskabet. Regnskabet blev i år bedre end forventet, og vi sluttede med et lille overskud. Regnskabet er revideret af den interne revisor Steen Petersen. Det har ikke været nødvendigt med assistance af ekstern revisor i år.

Der var ingen spørgsmål til regnskabet, og det blev godkendt.

 

Budget 2020: Kasserer Else Toft gennemgik budgettet for 2020.

Coronasituationen har medført aflysning af en stor del af forårets undervisning og mindsket deltagerantal i efteråret. Trods regeringens hjælpepakke vil vi blive ramt økonomisk, og der er lagt et budget med et underskud på 44.500 kr. Vi regner dog med at vi kan tage os igennem denne økonomiske nedgangsperiode, da vi har en rimelig egenkapital.

Der var ingen spørgsmål til budgettet, og det blev godkendt.

 

 1. Indkomne forslag

Ingen.

 

 1. Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen foreslog, at kontingentet for 2020 forbliver 20 kr., hvilket blev vedtaget.

 

 1. Valg af formand

Formanden Tove Madsen genopstillede og blev valgt.

 

 1. Valg af kasserer

Kassereren er på valg i ulige år.

 

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Jes Brandt Hansen og Jette Petterson genopstillede og blev valgt.

 

Som deltagerrepræsentant var Alfred Voldum blevet valgt umiddelbart før generalforsamlingen.

 

 1. Valg af 1. suppleant og 2. suppleant

Lars Juhl og Ole Dønvig genopstillede og blev valgt som henholdsvis 1. suppleant og 2. suppleant.

 

 1. Valg af ekstern revisor

Punktet udgik, da det med vores nuværende økonomi ikke er påkrævet.

 

 1. Valg af 1 intern revisor og 1 revisorsuppleant

Steen Petersen blev genvalgt som revisor, og Niels Henning Munksgaard blev valgt som revisorsuppleant.