2024

REFERAT af

GENERALFORSAMLING i TINGLUTI FORENING

den 17. marts 2024 kl. 16.30 i Osramhuset, Valhalsgade 4, 2200 København N

Formanden, Tove Madsen, bød velkommen.

1.Valg af dirigent

Steen Petersen blev valgt til dirigent.

Der var 14 stemmeberettigede medlemmer til stede.

2.Valg af referent

Alfred Voldum blev valgt til referent.

3.Bestyrelsens beretning

Formanden, Tove Madsen, læste bestyrelsens beretning for 2023 op.

Beretningen blev godkendt.

Beretningen vedhæftes som bilag til referatet.

4.Regnskab og budget

Regnskab 2023: Kasserer Else Toft fremlagde og gennemgik regnskabet. Der var et budgetteret underskud på 8.000, men resultatet blev et overskud på godt 3.000. Regnskabet er revideret af den interne revisor Steen Petersen.

Der var ingen spørgsmål til regnskabet, som blev godkendt.

Budget 2024: Kasserer Else Toft gennemgik budgettet for 2022, som desværre peger på et underskud. Men budgettet er realistisk, mener Else. Vi må håbe på stigende indtægter fra aftenskoleindbetalinger.
Der var ingen spørgsmål til budgettet, som blev godkendt.

Lene Abro spurgte, om det ville være muligt at betale med MobilePay ved tilmelding.

Det er desværre ikke muligt, men Tinglutis’ MobilePay-boks, der har begrænsning på antal transaktioner, kan bruges, når almindelig kortbetaling ikke er mulig.

5.Indkomne forslag

Ingen.

6.Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen foreslog, at kontingentet for 2024 forbliver 20 kr., hvilket blev vedtaget.

7.Valg af formand

Tove Madsen genopstillede og blev enstemmigt valgt.

8.Valg af kasserer

Kassereren er på valg i ulige år.

9.Valg af bestyrelsesmedlemmer

Jes Hansen og Trine Olsen genopstillede og blev valgt.

Lise Reedtz er på valg i ulige år.

Som deltagerrepræsentant var Alfred Voldum blevet genvalgt for endnu ét år umiddelbart før generalforsamlingen.

10. Valg af 1. suppleant og 2. suppleant

Jens Østergård blev genvalgt som suppleant. Der er ingen 2. suppleant.

11.Valg af 1 intern revisor og 1 revisorsuppleant

Steen Petersen blev genvalgt som revisor.

Niels Henning Munksgaard blev genvalgt som revisorsuppleant.

13. Valg af 2 medlemmer til Tingluti Publikations Fond

Else Toft og Tove Madsen genopstillede og valgtes som repræsentanter til Tingluti Publikations Fond.

14.Eventuelt

Forslag om, at der tilknyttes en telefonsvarer til Tingluti’s telefon

Herefter takkede dirigenten for et møde i god ro og orden og afsluttede dermed generalforsamlingen, hvorefter man overgik til pizzafortæring.

Referatet er godkendt af dirigenten