Referat af Bestyrelsesmøde den 22. august 2022 kl. 17:00 i Tingluti Forening,

Upsalagade 12, 2100 København Ø

 

Til stede: Tove Madsen, Lars Juhl, Alfred Voldum, Allan Blok, Else Toft, Jes Brandt Hansen og Bente Lindboe.

1. Godkendelse af referatet fra mødet d. 18. juni 2022 Referatet blev godkendt.

2. Orientering om aftenskolen

Tingluti har købt en ny smartphone til aftenskolen. Telefonnummeret et det samme.

Allan har valgt at opsige sin tjeneste inden månedens udgang med virkning fra 1. oktober. Man drøftede mulighederne for hvem, der kunne afløse ham. Den nye tjeneste kan kun blive på halvdelen af Allans timer.

Allan vender ikke tilbage som underviser på mandagsholdet. Lars Juhl overtager hans timer.

3. Orientering fra formanden

Fonden har uddelt Tinglutiprisen – denne gang på 15.000 kr. Prisen er gået til Radio Folk www.RadioFolk.dk . Prisen uddeltes på festivalen "Musik over Præstø Fjord". Tove fortæller, at det var glædeligt at se, hvor mange unge mennesker, der dyrkede folkemusikken og -dansen.

4. Orientering fra udvalggene

Dansting: Det er i juli måned lykkedes at få fire aftener på plads for året 2022/23. Der vil ikke længere blive lavet kaffe pga. praktiske forhold. Øvrig fortæring opretholdes. Programmet ligger på hjemmesiden.

5. Økonomi

Perioderegnskabet pr. 31/7 2022 blev fremlagt og gennemgået. Vi følger budgettet for 2022.

Endvidere blev der fremlagt opgørelser vedr. hold for foråret 2022 samt hold for efteråret 2022 herunder opgørelse for hold, der ikke oprettes i efteråret 2022, samt regulering af budget for 2022 vedrørende flere omkostninger herunder nedsættelse af arbejdstiden for aftenskolelederen, således at budgettet for 2022 holdes. (Else)

6 ASA-orientering. Status.

Intet at rapportere.

7. Hjemmesiden

DOF har lavet en skabelon til en ny hjemmeside, og Bente har overflyttet den information, der var mulig fra den gamle hjemmeside til den nye skabelon. Bente har arbejdet sammen med DOF’s IT-support og fået efterårets hold i ASA klargjorte, så de kan vises på den nye hjemmeside og tilmeldingerne kan foregå dér. Adressen er stadig www.tingluti.dk . Siden gik i luften d. 16. august. Hun har klippet alle informationer ud digitalt fra den gamle hjemmeside og opbevarer dem til senere brug.

8. Eventuelt

  • En rund fødselsdag vil blive markeret med tilbagevirkende kraft.
  • Bente Lindboe anser ikke, at bestyrelsen har løftet sin opgave og taget ansvar for at det nye administrationssystem ASA er blevet indført i tide, trods sin egen indsats gennem flere år. Dermed er Tinglutis interesser ikke blevet varetaget, og hun valgte at fratræde sin bestyrelsespost med virkning fra dags dato.
  • Lise Morris er 1. suppleant og kontaktes af Tove.

10. Næste møde

Tid: Blev ikke bestemt.

Sted: Blev ikke bestemt.                                                                                             

   Referent: Bente Lindboe