Om os

Bestyrelsesmøde 30.10.13

Referat af Bestyrelsesmøde den 30. oktober 2013 kl. 17.30 i Tingluti Forening, Valhalsgade 4, 2200 København N

Tilstede: Niels Henning Munksgaard, Jes Brandt Hansen, Else Toft, Alfred Voldum, Bente Lindboe og Allan Blok.
Afbud: Dorrit Hawkesworth og Lars Juhl.


1. Godkendelse af referat fra sidste møde
Punkt 8 skal være punkt 7. Referatet godkendtes.

2. Orientering om Aftenskolen
Allan har hold møde med Niels Ladefoged i Osramhuset angående samarbejde omkring et Debatmøde. Huset stiller Lille Sal gratis til rådighed onsdag d. 27. november kl. 19.30 – 22.30.
Allan har booket Erik Grip og Anne Dorte Michelsen. Emne: Har den danske sangskat sin berettigelse i dag? Desuden fællessang. Der tages en lille entré. Bestyrelsen forbereder lokalerne.
Der bliver ingen julefest i år, da der ikke findes tider, men der er booket for sæsonafslutning i maj måned.
Allan forhører sig hos Kultur- og Fritidsforvaltningen om de kan tilbyde de skotske dansere et sted at være efter 1. januar.

3. Orientering fra formanden
Niels Henning og Bente har beset Aktivitetscentrets lokaler på det nedlagte Skt. Josephs Hospital. Bente vil forhøre sig om andre lokaler på samme sted.
Niels Henning har været på Foreningen Kulturhavns generalforsamling. Næste Kulturhavn finder sted d. 1-3. august 2014. Vi vil forsøge at deltage med noget aktivering.
Vi skal forsøge at få samlet et lille fast program til dette formål, indspille den tilhørende musik og optage dansen.
Niels Henning har skrevet en mail til Peter Thiele, kulturordfører for SF. Svaret gav intet nyt, men bekræfter kun, at man prioriterer aktiviteter for unge.
Det blev foreslået, at vi sender et ”lykønskningsbrev” til den nye borgmester efter valget, hvor vi gør opmærksom på vores eksistens.

4. Økonomi
Else fremlagde regnskabet.
Vi har måske fået for meget i tilskud, men Else vil have flere konkrete oplysninger før hun evt. betaler noget tilbage.
Resultatet viser, at overskuddet på nuværende tidspunkt ikke er så stort som forventet. Årsagen er færre hold. Dog vil det sikkert udjævne sig noget lidt længere frem.
Vi er 200 deltagere i øjeblikket.

5. Opsummering af Idémødet
Notaterne fra mødet d. 27. oktober gennemlæstes. 16 personer var mødt op, tre havde indsendt forslag. Konklusion: Et meget godt møde med mange gode forslag. Bag alt lå et stærkt ønske om lokaler, hvor vi kan SAMLE Tingluti.

6. Tinglutis adresse
Tinglutis officielle adresse er Tomsgårdsvej. Skal vi ændre den til enten Allan, Elses eller Niels Hennings adresse?
Vi blev enige om, at Allan får posten tilsendt på sin adresse.
Else ændrer den i CVR-registret.

7. Orientering fra udvalgene
Kattinge: Niels Henning har stadig ikke fået endeligt svar.
Dansting: Der udsendes en fælles mail med indbydelse til såvel Dansting som Debatmøde. Skotsk Dansting i februar er på plads.

8. Skal vi lave et udvalg der tager sig af hjemmeside og anden reklame?
Mulighederne drøftedes, men der blev ikke nedsat et udvalg.
Uaktuelle eller manglende oplysninger i hjemmesidens links indsendes til Allan, så retter han det til.

9. Vedtægtsændringer
§6-§7 i Jes’ forslag blev godkendt.
Næste gang vil vi arbejde med resten af paragrafferne samt spørgsmålet om en ”Habilitetsparagraf”.

10. Eventuelt
Dorrit er langtidssygemeldt og udtrykker ønske om at suppleant Lars Juhl indgår i bestyrelsen i hendes sted. Niels Henning kontakter Lars.
Allan indkalder til lærermøde i begyndelsen af det nye år.
Vi vil afholde generalforsamling d. 16. eller 23. marts 2014. Niels Henning booker lokale.

11. Næste møde
På grund af Debatmødet flyttes næstkommende bestyrelsesmøde til onsdag d. 11. december kl. 17.30. Sted: Hos Allan.


Referent: Bente Lindboe