Om os

Bestyrelsesmøde 27.11.17

Referat af Bestyrelsesmøde den 29. november 2017 kl. 18.00 i Tingluti Forening, Svanholmsvej 8, 1905 Frederiksberg C


Tilstede: Tove Madsen, Jette Petterson, Alfred Voldum, Jes Brandt Hansen, Else Toft og Bente Lindboe.
Afbud: Allan Blok


1. Godkendelse af referatet fra mødet den 22. september 2017
Referatet blev godkendt.

2. Orientering om aftenskolen
Tove rapporterede, at forårssæsonen ligger på hjemmesiden, og at Allan vil udsende en mail om det én af de første dage i december.

3. Orientering fra formanden
Der er afholdt et debatarrangement med Jamie Fox og Kristian Bugge. Det var velbesøgt og afsluttedes med fælles spil og dans. Et godt oplæg, som alle parter er interesserede i at gentage.
Tove og Else orienterede om, at der d. 24. oktober har været møde i den sammenlagte fond, som i øjeblikket bærer navnet Tingluti Publikationsfond. Vi læste de nye vedtægter for denne fond. Sammenlægningen inklusive de nye vedtægter skal godkendes på Tingluti Forenings generalforsamling, som er planlagt til d. 18. marts 2018. En enig bestyrelse vil anbefale dette.
Bente laver et checkup på, hvad der skal sendes ud i begyndelsen af det nye år.

4. Økonomi
Deltagerantallet er faldet, hvilket kan mærkes på økonomien. Vi er lidt bagefter i budgettet.

5. Orientering fra udvalgene
Danstinget fungerer fint. Man kunne dog ønske sig en lidt bedre tilslutning. Man overvejer at booke Lille Sal (med mulighed for at rykke op i Store Sal ved behov), når der til januar skal bookes for 2018-2021.

6. Hjemmeside
Fungerer.

7. Eventuelt
Vi drøftede fremtidige lokaler og mandagsholdets juleafslutning.

8. Næste møde
Tid: Tirsdag den 23. januar 2018, kl. 19.00
Sted: Hos Allan, Upsalagade 12.


Referent: Bente Lindboe

dof