Om os

Bestyrelsesmøde 27.08.14

Referat af Bestyrelsesmøde den 27. august 2014 kl. 17.30 i Tingluti Forening, Upsalagade 12, 2300 København Ø


Tilstede: Niels Henning Munksgaard, Jes Brandt Hansen, Else Toft, Alfred Voldum, Bente Lindboe, Tove Madsen og Allan Blok.
Afbud: Lars Juhl.


1. Godkendelse af referat fra sidste møde
Referatet blev godkendt.

2. Orientering om Aftenskolen
Leif Svensson ønsker at trække sig delvis tilbage og vil kun fortsætte med ”Nøkkens Galocher”. Erik Jespersen har lovet at overtage ”Frejas Fioler”. Instrumentalholdene, som Leif har haft, kommer til at savne lærer, da det har været svært at passe tiderne ind for andre.
Ny lærer, Sarah Michaëlis, underviser i Sang og Stemmetræning, samt kor.
Ib Oscar Jørgensen stopper med at undervise ”Torsdagstosserne”, da de er blevet for få.
Tomsgårdsvejens lokaler A og B kan ikke længere benyttes, da de er over gået til Distriktspsykiatrien.

3. Orientering fra formanden
Nogle kontrakter skal genforhandles.
Deltagerantallet ser på nuværende tidspunkt ud til at være på retur og hvis det fortsætter således, vil fremtiden være truet for Aftenskolen.

4. Økonomi
Else redegjorde for den økonomiske status. Vi ligger lidt foran i budgettet, men efteråret er uvist.
Det bestemtes, at vi tegner en hackerforsikring hos Dahlberg Assurance Brokers A/S. Else har indhentet tilbud og sørger for det.

5. Hjemmeside, flyers og anden reklame til den kommende sæson
Hjemmesiden er opdateret, men mangler nye billeder. Niels Henning vil tage nogle.
Niels Henning har fået lavet et antal flyers, som han har fordelt på mange københavnske biblioteker. Der er også distribueret på Frederiksberg Biblioteker.
Der har været annonceret i Politiken fem gange og i Nørrebro/Nordvest Bladet én gang. Vi ved endnu ikke, om det har givet resultat, men nogen ny deltager er anmeldt.
Vi må tænke over til næste gang, om hvorvidt vi skal annoncere til foråret.

6. Kulturhavn
Arrangementet under Kulturhavn i starten af august gik godt. Lars instruerede. Der var ikke så mange ud over Tinglutimedlemmer, som deltog i dansen. Tidspunktet – søndag kl. 12 – var heller ikke optimalt. Niels Henning vil forsøge at få bedre tidspunkt næste år.

7. Orientering fra udvalgene
Dansting: Alfred havde årets plan klar. Dansting er efterhånden blevet en forholdsvis stor udgiftspost på vort budget. Der diskuteredes forskellige måder at nedbringe denne på. Vi er enige om, at arrangementet er et vigtigt vindue udadtil.
Kattinge: Niels Henning har ansøgt om at leje Kattinge Værk i weekenden 27/2 – 1/3 2015, alternativt weekenden efter.

8. Eventuelt
Intet

9. Næste møde
Tid: Onsdag den 22/10 2014, kl. 17.30
Sted: Hos Allan, Upsalagade 12.

Referent: Bente Lindboe