Om os

Bestyrelsesmøde 26.11.2021

Referat af Bestyrelsesmøde den 26. november 2021 kl. 17:30 i Tingluti Forening, Upsalagade 12, 2100 København Ø

Til stede: Tove Madsen, Lars Juhl, Allan Blok, Else Toft, Jes Brandt Hansen og Bente Lindboe.
Afbud: Alfred Voldum


1. Godkendelse af referatet fra mødet den 5. oktober 2021
Referatet blev godkendt.

2. Orientering om aftenskolen
Lene Abro er ramt af Corona og hendes undervisning er foreløbig aflyst.
Lokalerne på Tomsgårdsvej er atter blevet inddraget som testcenter og Tirsdagsorkestret er blevet genhuset på Lundehusskolen.
Der er problemer med varmen på denne skole. Allan skriver til kommunen.
Allan meddelte, at ASA vil blive implementeret hen over foråret.

3. Orientering fra formanden
Der afholdtes møde d. 23. november i Tingluti Publikationsfond, hvor Niels Christensen blev valgt til formand. Fin Alfred Larsen valgtes til næstformand, Else Toft til kasserer og Tove Madsen til sekretær. Det blev samtidig besluttet ikke at udvide bestyrelsen trods naturlig afgang, men at fortsætte med de resterende 8 personer i bestyrelsen.

4. Orientering fra udvalgene
Alfred lader meddele, at Dansting vil blive genoptaget i mart måned, hvis alt går efter planerne.

5. Økonomi
Else gennemgik resultatopgørelse for perioden 1/1-31/10 2021, og vi følger budgettet.

6. Hjemmesiden
Der kom et par tips til nyheder.

7. Eventuelt
Drøftelse af dato for generalforsamling 2022.

8. Næste møde
Tid: Tirsdag d. 1. februar 2022, kl. 17:30
Sted: Hos Allan, Upsalagade 12.

                                                                                                       Referent: Bente Lindboe

dof