Om os

Bestyrelsesmøde 23.04.14

Referat af Bestyrelsesmøde den 23. april 2014 kl. 17.30 i Tingluti Forening, Upsalagade 12, 2300 København Ø


Tilstede: Niels Henning Munksgaard, Jes Brandt Hansen, Else Toft, Alfred Voldum, Bente Lindboe, Tove Madsen og Allan Blok.
Afbud: Lars Juhl.


1. Godkendelse af referat fra sidste møde
Referaterne af møderne d. 12/2 og 16/3 blev godkendt.

2. Orientering om Aftenskolen
To sommerkurser var annoncerede. Det dansk/internationale mandagshold vil blive gennemført, men det ville være godt med større tilslutning.
Allan planlægger et folklore-kor til efteråret om tirsdagen, idet han har fået kontakt med en dygtig interesseret musiklærer.
Der vil også blive oprettet hold i Sang og Stemmetræning.
Lena Saul fortsætter med Veteranhold hver anden onsdag. De mellemliggende onsdage vil Allan oprette et Dansk/internationalt begynderhold.
Han vil forsøge at ordne lokaler til skotterne i Multisalen på Utterslev Skole. I så fald kan der findes rum for både begyndere og øvede i Polska hos Gyda Hansen med mulighed for overlapning.
Tirsdagsorkestret, der spiller på Tomsgårdsvej, generes af høj lyd fra balkandansere i nabolokalet. Allan har tilbudt 3 alternative lokaler.
Der er indtil videre kun indkommet 7 tilmeldinger til det debatskabende møde ”Musikalsk Kultursammenstød”.
Der er opdaget en lokalebookingsfejl om mandagen til efteråret, hvilket er påtalt.

3. Orientering fra formanden
Niels Henning og Bente har været til møde med KK’s Fritids- og Kulturforvaltning angående lokalebooking. Notater er udsendt tidligere.
Nuværende medlemmer af Tingluti Forening skal begynde at betale kontingent fra og med 1/1 2015, som vedtaget på generalforsamlingen.
Evt. indmeldelser i resten af 2014 betaler kontingent (20 kr.) for 2014. Rent praktisk vil Allan oprette et ”hold”, hvor man betaler på samme måde, som man betaler for et aftenskolehold, hvis man ønsker at være medlem af foreningen.
Det besluttedes at:
For at deltage i generalforsamlingen skal kontingent være betalt senest d. 15/2 s.å.
Else sender en kopi af vedtægterne til kommunen og til DOF.
Veteranforeningen Tingluti har rettet henvendelse til Niels Henning om efterlysning af gamle dragter m.m. De vil lave en oversigt over, hvor de resterende dragter og tilbehør befinder sig for at de ikke skal gå tabt. Det er også i denne bestyrelses interesse, at tage del af denne liste.

4. Økonomi
Else fremlagde kvartalsregnskabet. Vi følger budgettet, oveni købet med et lille plus.
Aflønning af skoleleder og kasserer blev drøftet.

5. Hjemmeside, flyers og anden reklame til den kommende sæson
Hjemmesiden behøver modernisering. Forslag til ændringer på hjemmesiden sendes via mail til Allan.
Trykte programmer er blevet for dyre i forhold til nytten af dem. I stedet må vi klare os med programmet på hjemmesiden samt små indbydende flyers, som henviser dertil. Allan og Niels Henning udarbejder dem.
Det vedtoges også, at man skulle kunne bruge nogle af de sparede penge på avisannoncer.

6. Kulturhavn
Vi deltager i Kulturhavn 2014 den første weekend i august. Vi har fået en tid søndag den 3. august kl. 12-13 på Dansescenen, Island Brygge. Lars Juhl underviser/aktiverer de fremmødte i ca. 10 danse. Det er aktivering, ikke optræden.

7. Sommerfest i Osramhuset
2200 Kultur afholder sommer fest i Osramhuset den 28-29. juni kl. 12-17. Brugere af huset opfordres til at deltage. Allan kontakter Leif om vi kan deltage med et musikarrangement, evt. med dansere.

8. Orientering fra udvalgene
Dansting: Alfred er lidt bekymret for bookningerne til efteråret. Allan sender kode til www.interbook.kk.dk så han selv kan følge med i det og også booke.
Alfred rejste ligeledes spørgsmålet om, hvori Niels Ladefoged ret til aflysninger 3 gange pr. sæson består?  Er det pr. hold, pr. forening eller pr. arrangement? Vi mangler at se noget skriftligt.

9. Eventuelt
Intet

10. Næste møde
Tid: Onsdag den 11. juni kl. 17.30
Sted: Hos Allan, Upsalagade 12.


Referent: Bente Lindboe