Om os

Bestyrelsesmøde 20.08.2018

Referat af Bestyrelsesmøde den 20. august 2018 kl. 18:00 i Tingluti Forening, Højby.


Tilstede: Else Toft, Jes Brandt Hansen, Allan Blok, Tove Madsen, Jette Petterson og Bente Lindboe.
Afbud: Alfred Voldum


1. Godkendelse af referat fra mødet den 18. april 2018
Referatet blev godkendt.

2. Orientering om aftenskolen
Der er mange tilmeldte til et nyt begynderhold i Israelsk dans.
Skotsk hold kan behøve flere deltagere, men det kommer i gang.
Allan underviser hver 14. dag på mandagsholdet.
Der er arrangeret debatarrangement i Lenes have d. 2. september.
Næste gang, der skal søges lokaler, er i januar/februar måned.
Gunni har planer om at afholde nogle weekendkurser fremover. Hvis ikke de kan bookes afgiftsfrit, må lokaleudgiften tages over deltagerafgiften.

3. Orientering fra formanden
Niels Henning har afholdt forårsdans 2 gange i april/maj måned. Det var rigtig godt, og folk var glade for det. Der kom også deltagere udefra.

4. Økonomi
Vi har atter fået afslag på ansøgning om fritagelse for affaldsgebyr til Københavns kommune med den begrundelse, at vi har en virksomhed, der i CVR-registret er registreret med 5-9 ansatte. Vi mener, at der er 1 ansat på virksomhedens adresse.
Allan vil undersøge, hvorledes man håndterer sagen i FOF.
Tove har ansøgt Fonden om et bidrag til Dansting på 7.000 kr. Else har suppleret med et budget.
Tinglutis budget følger vi som altid pænt.

5. Orientering fra udvalgene
Dansting har planlagt 6 aftener i 2018/2019. Alting er klart.

6. Hjemmeside
Siden er opdateret med den nye sæson og Lenes debatarrangement d. 2. september.
Når vores Persondatapolitik er klar, skal den lægges på hjemmesiden.

7. Persondataforordningen GDPR
Bestyrelsen gennemgik vores Persondatapolitik. Bente kontakter DOF angående sletning af for gamle personoplysninger.
På næste møde skal ’Fortegnelser over behandlingsaktiviteter’ gennemgås.

8. Eventuelt
Bestyrelsen har modtaget en klage over repertoire ved et enkeltstående tilfælde. Tove besvarer denne.

9. Næste møde
Tid: Onsdag den 3. oktober 2018, kl. 17:30
Sted: Hos Allan, Upsalagade 12.

                                                                                                                            Referent: Bente Lindboe
dof