Om os

Bestyrelsesmøde 19.04.2022

Referat af Bestyrelsesmøde den 19. april 2022 kl. 17:30 i Tingluti Forening, Upsalagade 12, 2100 København Ø

Til stede: Tove Madsen, Lars Juhl, Alfred Voldum, Allan Blok, Else Toft og Bente Lindboe.
Afbud: Jes Brandt Hansen


1. Konstituering af bestyrelsen efter generalforsamlingen d. 26. marts 2022
Bestyrelsen konstituerede sig som følger:
Tove Madsen Formand (valgt på generalforsamling)
Jes Brandt Hansen Næstformand
Else Toft Kasserer (valgt på generalforsamling)
Bente Lindboe Sekretær
Lars Juhl Bestyrelsesmedlem
Alfred Voldum Bestyrelsesmedlem (deltagerrepræsentant)
Lise Morris 1. Suppleant (uden stemmeret)
Trine Olsen 2. Suppleant (uden stemmeret)
Allan Blok Aftenskoleleder (uden stemmeret)

2. Godkendelse af referatet fra mødet d. 8. marts 2022
Referatet blev godkendt.

3. Orientering om aftenskolen
Det blev til tre israelske hold her i forårssæsonen.
Det har ikke kunnet lade sig gøre at flytte mandagsholdet til en tidligere tid, så Allan foreslår at vi fastholder kl. 20.00 i Osramhuset.

4. Orientering fra formanden
Generalforsamlingen blev afholdt i god stemning, og der blev sat stor pris på dansen bagefter. Så det vil vi forsøge at gøre til en tradition.
Mandagsholdet har fungeret godt her i forårssæsonen, men der kunne være flere deltagere.

5. Orientering fra udvalgene
Resttider for Dansting i efteråret kan Allan søge i maj måned.
Det forlyder, at der arrangeres sommerdans i maj måned i Valhalsgade. Allan kontakter Niels Henning med henblik på offentliggørelse.

6. Økonomi
Vi følger nogenlunde budgettet og håber på, at underskuddet bliver mindre end budgetteret.
Lærerlønningerne er atter steget, og med tanke på underskuddet må vi i første omgang regne med en mindre stigning i kursusafgiften til efteråret.
Der er med de seneste indbetalinger 67 medlemmer i Tingluti Forening.

7. ASA
Allan arbejder på det, og regner med, at ASA er implementeret til efterårssæsonen.

8. Hjemmesiden
Ikke noget for nærværende.

9. Eventuelt
• Debatarrangementer efterlyses. Allan vil planlægge et arrangement en søndag i november.
• Skal lærermøder tages op efter coronaen og i så fald under hvilke former?
   Allan og Bente undersøger muligheder i nævnte orden.
• Vedtægterne bør ajourføres ved næste generalforsamling, så fondens navn bliver korrekt.

10. Næste møde
Tid: Lørdag d. 18. juni 2022, kl. 12:00
Sted: hos Allan og Mari-Ann.

                                                                                         Referent: Bente Lindboe

dof