Om os

Bestyrelsesmøde 18.12.13

Referat af Bestyrelsesmøde den 18. december 2013 kl. 17.30 i Tingluti Forening, Upsalagade 12, 2.tv., 2100 København Ø.

Tilstede: Niels Henning Munksgaard, Else Toft, Alfred Voldum, Lars Juhl og Allan Blok.
Afbud: Bente Lindboe og Jes Brandt Hansen.

1. Godkendelse af referat fra sidste møde
Referatet blev godkendt.

2. Orientering om aftenskolen
Debatarrangementet Den Danske Sangskat var en stor succes, og der er stor glæde over alle de positive mails, som der er kommet i forbindelse hermed.
Der stiles mod at afholde debatarrangementer også i 2014.
Lars Juhl er også lærer på holdet for dansk/international dans i foråret 2014, da Allan stadig går til genoptræning med sit knæ, som han brækkede ultimo august 2013.
Allan har forhørt sig om lokaler hos Kultur- og Fritidsforvaltningen til det skotske hold, og de kan kun tilbyde en gymnastiksal med dårlig akustik på Christianshavns Gymnasium, hvor det også er svært at parkere. Derfor er den nye leder Rene Wehler Gullich af Bispebjerg Bakke blevet kontaktet, og det skotske hold kan være derude i hvert fald indtil vinterferien.
Endvidere er Københavns Ungdomsskole blevet kontaktet, da de lejer lille sal i Valhalsgade, men ikke altid benytter dem. 
Lille sal i Valhalsgade er booket for hver onsdag, men benyttes pt. kun hver anden onsdag af Lene Sauls hold. De øvrige onsdage vil blive benyttet til forskellige arrangementer.
Ansøgning af lokaler til 2014/15 skal ske i februar 2014.
Der er mulighed for at ansøge om tilskud hos DOF til gæstelærer f.eks. ved et weekendkursus, og dette vil blive undersøgt nærmere.

3. Orientering fra formanden
Niels Henning havde deltaget i Danish Music Award folk, og der var bl.a. uddelt en pris fra Tingluti Publikationsfonden.
Endvidere har Niels Henning deltaget i et gratis kursus hos DOF omhandlende opsætning af en hjemmeside mv.

4. Økonomi
Else fremlagde regnskabet.
Der har været færre hold i efteråret 2013 end budgetteret, men det ser rimeligt ud.
Tilskudstilsagn for 2014 er modtaget, og det er ca. kr. 30.000 mindre end for 2013.

5. Generalforsamling
Generalforsamlingen afholdes søndag den 16. marts 2014 kl. 15.30 -19.00. Niels Henning har booket lille sal i Valhalsgade.
Deltagerrepræsentanter vælges inden da via mail til alle deltagerne. Denne mail bliver sendt lige efter vinterferien. I samme mail anmodes deltagerne om at oplyse, om de vil være medlem af foreningen.
Jes og Niels Henning er på valg, og genopstiller. Lise Lundbeck er ligeledes på valg, men da hun trak sig kort efter sidste generalforsamling, genopstiller hun ikke.

6. Kulturhavn
Der er foretaget tilmelding til Kulturhavn, der finder sted i dagene 1/8-3/8 2014. Deltagelsen bliver med aktivitet af danse fra flere lande til et orkester, og hvis det ikke er muligt til båndet musik.

7. Orientering fra udvalgene
Kattinge: Der er nu 21 tilmeldte til dette arrangement, der finder sted den sidste weekend i januar 2014.
Dansting: Programmet for foråret 2014 er fastlagt, og som tidligere udsendes der mail om det enkelte arrangement 1-2 uger forinden.
  
8. Vedtægtsændringer
De sidste §§ blev gennemgået, og tilrettet.
 
10. Eventuelt
Allan har indkaldt til lærermøde fredag 10/1 2014.

11. Næste møde
Næste bestyrelsesmøde er onsdag d. 12. februar 2014. Sted: Hos Allan, Upsalagade 12.

Referent: Else Toft