Om os

Bestyrelsesmøde 18.04.2018

Referat af Bestyrelsesmøde den 18. april 2018 kl. 18:00 i Tingluti Forening, Upsalagade 12, 2100 København Ø


Tilstede: Tove Madsen, Jette Petterson, Alfred Voldum, Allan Blok, Else Toft, Bente Lindboe og Jes Brandt Hansen.


1. Godkendelse af referaterne fra møderne den 14. februar og 18. marts 2018
Referaterne blev godkendt.

2. Orientering om aftenskolen
Der har været et incident omkring lokalerne på Tomsgårdsvej, som har resulteret i klare linjer omkring fremtidig brug af lokale B.
Allan og Lene planlægger et debatarrangement omkring økologi og dans i forsommeren hos Lene Abro.
Til efteråret arbejdes der på et debatarrangement med ”3 Fiddlers” (Christian Bugge, Jamie Fox og Ruthie Dornfeld), eventuelt med forudgående workshop.
Gunni Torp vil afholde et weekendkursus sidst i maj.
Niels Henning Munksgaard afholder atter i år Sommerdans. Det bliver den 30. april og 14. maj. Her er det gratis at deltage, og alle er velkomne.
Der har været delte meninger om den ændrede tid for mandagsholdet. Til efteråret vil holdet derfor have starttid kl. 19:15. Et kompromis.
Det skotske dansehold er skrumpet på grund af naturligt frafald. Derfor søger Else Toft nye dansere. Allan vil udsende en meddelelse om gratis prøvedans i forbindelse med de nye tilmeldinger i august.

3. Orientering fra formanden
Tove, Jes og Bente har deltaget i DOF region Hovedstadens årsmøde i Roskilde. Det var et godt møde, og der var en meget interessant rundvisning på rockmuseet Ragnarock.
Tove vil søge Tingluti Folkemusik Fond/Tingluti Publikationsfond om bidrag til afholdelse af Dansting.
Der er kommet en henvendelse fra Tingbjerg med ønske om optræden af danske folkedansere ved Eid-festen midt i juni. Tove vil henvise til andre folkedanserforeninger.

4. Økonomi
Else har fået meddelelse om, at der skal søges fritagelse for erhvervsaffaldsgebyr 2018 inden udgangen af maj. Else og Bente undersøger det.
Tilskudsregnskabet for 2017 er blevet godkendt af Kultur-og Fritidsforvaltningen hos Københavns Kommune. Ansøgningen om tilskud for 2019 er ligeledes modtaget af Københavns kommune.
I første kvartal har vi fulgt budgettet pænt.

5. Orientering fra udvalgene
Dansting: Lokalerne for 2018/2019 er på plads. Der afholdes planlægningsmøde den 16. maj.

6. Hjemmeside
Bente har deltaget i et inspirationskursus, og det var meget givende.

7. Eventuelt
Vi evaluerede generalforsamlingen og var enige om, at den var forløbet gnidningsløst og med vældig god stemning. Generalforsamlingerne skal også fremover lægges i weekenden.
Bente informerede om, at et nyt registreringssystem for aftenskolerne – ASA (AftenSkoleAdministration) - er på vej og skal afløse DOFPro. Det er 4 oplysningsforbund, som er i gang med at udvikle dette fælles system, og det forventes være klart i 2019.
En kommende rund fødselsdag vil blive markeret. Alfred tager sig af dette.

8. Næste møde
Tid: Mandag den 20. august 2018, kl. 18:00
Sted: Hos Allan, Upsalagade 12.

Referent: Bente Lindboe

dof