Om os

Bestyrelsesmøde 18.01.2015

Referat af Bestyrelsesmøde den 18. januar 2015 kl. 14.00 i Tingluti Forening, Upsalagade 12, 2100 København Ø


Tilstede: Niels Henning Munksgaard, Jes Brandt Hansen, Else Toft, Alfred Voldum, Bente Lindboe, Tove Madsen og Allan Blok.
Afbud: Lars Juhl.


1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 5. november 2014
Punkt 4 skal rettes. Satsningen på avisannoncering gav faktisk resultat. Vi har fået et nyt aktivt medlem. I Øvrigt blev referatet godkendt.

2. Orientering om Aftenskolen
I forårssæsonen plejer deltagerantallet at være lidt mindre. Dog ikke i år. Der er nogenlunde lige mange tilmeldinger som i efteråret.
Dansk/International Begynderhold er vokset lidt.
Bollywood har ikke fået nogen tilmeldinger til begynderholdet.
Vi har fået meddelelse om, at Københavns kommune har i sinde at spare 1 million kr. på lokaler. Det vil i praksis gå ud på at man vil koncentrere undervisningen til kommunens egne lokaler. Hvordan – eller om - det vil påvirke vore lokaler i Valhalsgade står ikke klart endnu.
Anmodningen om medlemskab af foreningen og opkrævningen af kontingentet skal iværksættes som en enkeltstående indbetaling, da det rent praktisk ikke går at kombinere den med tilmeldingen til et hold. Det er afgørende at medlemskabet er i orden for at man kan være stemmeberettiget på generalforsamlingen. Kontingentet for 2015 er på 20 kr.

3. Ønsker om lokaler i 2015/2016 og 2016/2017
Allan booker lokaler til undervisningen samt til Danstinget.

4. Orientering fra formanden
Niels Henning sendte i december en mail til Fritids- og Kulturforvaltningen med en klage over de mange aflysninger og forhindringer i Osramhuset. Essensen af svaret var, at Osramhuset, dsv. 2200Kultur, alene gjorde sine dispositioner. Der var altså ingen støtte at hente fra deres side. Da Niels Henning og Bente var til møde med forvaltningen i april 2014 og luftede bekymringerne over aflysninger, var de ellers blevet opfordret til at henvende sig med det samme, hvis urimeligheder opstod. Forvaltningen ville i så fald straks se på det.

5. Økonomi
Regnskabet for 2014 ligger ikke helt klart endnu. Det ser dog ud til at underskuddet bliver små
10.000 kr. større end forventet. Det er dog et meget mindre underskud end forrige år.
Vor økonomi går som vi ved ned ad bakke. I 2015 kommer vi til at passere den grænse for tilskud på 200.000 kr. som afgør, om der kræves ekstern revisor for vores regnskab. Det bliver en besparelse for os, men stiller lidt større krav til vores interne revisor. Else vil meddele vor eksterne revisor.
Et nyt udkast til budget for 2015 blev gennemgået. Der er foretaget justeringer af omkostningerne, således at underskuddet er væsentlig mindre end for de tidligere år.

6. Generalforsamling
Generalforsamlingen bliver onsdag den 11. marts 2015 kl. 18.30 i Osramhuset, Lille sal. Salen er allerede booket i vores navn.
På valg er 
• Else Toft. Else genopstiller.
• Bente Lindboe. Bente stiller sit mandat til rådighed, men fortsætter gerne, hvis ingen anden melder sin interesse.
Valg af deltagerrepræsentant gennemføres lige inden generalforsamlingen.
Suppleanter, intern revisor og revisorsuppleant skal vælges hvert år.
Der skal ikke vælges ekstern revisor for 2015.

7. Orientering fra udvalgene
Kattingeweekenden afholdes 13-15. marts 2015. Niels Henning har distribueret skriftlige indbydelser og der er rundsendt mails via Allan.
Vort engagement i Kulturhavn 2015 bliver ikke til noget, da der ikke er nogen, som kan påtage sig det.
Danstinget vil søge Fonden om tilskud.

8. Eventuelt
Der er endnu ikke planlagt nogen Debataften, men vi vil satse på mindst én debataften om året. Allan engagerer sig i det og han efterlyser forslag. Nogle idéer kom på bordet.

9. Næste møde
Tid: Søndag den 22/2 2015, kl. 17.00
Sted: Hos Allan, Upsalagade 12.

Referent: Bente Lindboe

dof