Om os

Bestyrelsesmøde 17.01.2017

Referat af Bestyrelsesmøde den 17. januar 2017 kl. 19.30 i Tingluti Forening, Upsalagade 12, 2100 København Ø

Tilstede: Else Toft, Jes Brandt Hansen, Bente Lindboe, Tove Madsen, Alfred Voldum, Jette Petterson og Allan Blok.

1. Godkendelse af referat fra mødet den 8. november 2016
Referatet blev godkendt.

2. Orientering om Aftenskolen
Der er blevet afholdt nytårskur for lærere og bestyrelse hos gæstfrie Allan og Mari-Ann. Der blev sat stor pris på denne vellykkede sammenkomst.
Antal tilmeldte til forårssæsonen 2017 er på samme niveau som inden - godt og vel 160 deltagere på kurserne.

3. Orientering fra formanden
Der har været afholdt et Debatskabende Arrangement med George Mihalache med over 40 deltagere. Mange udtrykte stor tilfredshed.
Der er ikke kommet svar fra fonden på ansøgningen om tilskud til Dansting 2016. Tove vil rykke for svar. Vi vil ansøge om nyt tilskud for 2017.
Det har vist sig, at informationen, man får ved kursustilmelding med betaling via bank er lidt forvirrende. Allan vil se på det og få det rettet.

4. Økonomi
Else gennemgik det foreløbige regnskab for 2016. Det viser sig, at vi igen i år kommer ud med et overskud.
Budgettet, som hun har lagt for 2017 ser flot ud.
Vi kan i år glæde os over, at der er mange, som har betalt medlemsafgift til foreningen allerede på nuværende tidspunkt. Medlemstallet er næsten fordoblet i forhold til 2016.

5. Orientering fra udvalgene
Danstinget kører som det skal.

6. Hjemmesiden
Bente har deltaget i en præsentation af DOFs hjemmesidetilbud Vuptiweb. Der hersker enighed om at vi skal overgå til denne mere up-to-date løsning. Første forslag forelægges bestyrelsen via mailkommunikation. En kursusdag følger.

7. Regler for medlemskab drøftes - evt. forslag om vedtægtsændring
Jes har udarbejdet et forslag til ændring af teksten i vedtægternes §3.1.
Følgende udarbejdedes små ændringer til teksterne i §3.2 og §3.4.
Disse tre ændringsforslag forelægges generalforsamlingen og udsendes sammen med indkaldelsen til denne.

8. Medlemskab/medlemskabstegning ved arrangementer.
Dette blev afprøvet ved arrangementet i november og fungerede godt. Betalingen skete kontant eller med MobilePay. Det skal fortsat være muligt at melde sig ind i foreningen ved kommende arrangementer.

9. Generalforsamlingen
Generalforsamlingen afholdes som planlagt den 22. marts i Osramhusets Lille sal i Valhalsgade. Tiden ændres dog til kl. 18.30 på grund af lokalebookingens begrænsninger.
Deltagerrepræsentant vælges kl. 18.15. Bestyrelsen mødes kl. 18.00 for opstilling af borde.
Indkaldelsen lægges både på hjemmesiden og udgår til alle på Allans distribueringslister.

10. Eventuelt
Sammenlægningen af fondene, som skulle være sket pr. 1/1 2017, er endnu ikke på plads.

11. Næste møde
Tid: Konstituerende møde onsdag den 22. marts 2017, efter generalforsamlingen.
Sted: Osramhuset, Valhalsgade.


Referent: Bente Lindboe

dof