Om os

Bestyrelsesmøde 16.04.13

Referat af Bestyrelsesmøde den 16. april 2013 kl. 17.30 i Tingluti Forening, Tomsgårdsvej 35, 2400 Kbh. NV.


Tilstede: Niels Henning Munksgaard, Jes Brandt Hansen, Else Toft og Bente Lindboe.
Afbud: Ib Oscar Jørgensen, Alfred Voldum og Lars Juhl.
Fraværende: Dorrit Hawkesworth.

1. Konstituering.
Bente Lindboe valgtes som sekretær, og Jes Brandt Hansen valgtes som næstformand.
Bestyrelse udgøres nu af:

Niels Henning Munksgaard,  Formand (valgt på generalforsamling)
Else Toft,    Kasserer (valgt på generalforsamling)
Jes Brandt Hansen,   Næstformand
Bente Lindboe,   Sekretær
Dorrit Hawkesworth, Bestyrelsesmedlem (indgår i stedet for Lise Lundbeck, som har valgt at trække sig)
Alfred Voldum,  Bestyrelsesmedlem (mandagsrepræsentant)
Lars Juhl,   Suppleant (uden stemmeret)
Ib Oscar Jørgensen,  Aftenskoleleder (uden stemmeret)

Niels Henning kontakter Dorrit ang. indtrædelse i bestyrelsen.

2. Aftenskolen.
Den udsendte status pr. 15/4 for Forår 2013 blev gennemgået, og Else underrettede om tilskudsreglerne.

3. Orientering fra formanden.
Vi talte om Tingluti Folkemusik Fond. Niels Henning vil prøve at skabe kontakt til formanden for Fonden og bede om indkaldelse til et møde med henblik på indkomne ansøgninger.

Bente og Niels Henning har booket et møde med Jan Lindboe ang. den fremtidige lokalesituation.

Vi omtalte mulighederne for at arrangere ”debatskabende aktiviteter” frem for at returnere de modtagne penge.

Der er indkøbt en gave til Lillian Apetri, som fyldte 60 år og fejrede det med en stor dansefest.

4. Økonomi.
Else gennemgik regnskabet for 1. kvartal 2013. Desuden udleveredes budgettet for 2013.

5. Orientering fra udvalg.
 Dansting.
Ansvarlige er Alfred, Åse, Anne og Lise.
Niels Henning taler med Alfred om samarbejde med ’2200 Kultur’.
Datoerne er fastsatte for næste år og vi skal høre med Alfred, om han har tjekket op på tiderne.
• Kattinge
Kirsten Pedersen stopper som mangeårig arrangør af denne weekend. Niels Henning nedsætter en gruppe, der er interesseret i at fortsætte arbejdet med Kattinge-weekenden.
VEND

6. Vedtægter.
Der skal fremover arbejdes med revidering af gældende vedtægter efter generalforsamlingens opfordring.
Alle bestyrelsesmedlemmer medbringer ved næste bestyrelsesmøde egne forslag og kommentarer til ændringer af gældende vedtægter.
Der foreligger kommentarer fra Lise Lundbeck og Else Toft.
Jes sammenstiller kommentarerne.

7. Næste møde.
Næste møde er tirsdag den 7. maj 2013 kl. 18.30.
Niels Henning vender tilbage med besked om lokalet.

Referent: Bente Lindboe