Om os

Bestyrelsesmøde 16.01.2019

Referat af Bestyrelsesmøde den 16. januar 2019 kl. 17:00 i Tingluti Forening, Upsalagade 12, 2100 København Ø

Tilstede: Jette Petterson, Jes Brandt Hansen, Else Toft, Allan Blok, Tove Madsen, Alfred Voldum og Bente Lindboe.

1. Godkendelse af referatet fra mødet den 3. oktober 2018
Referatet blev godkendt.

2. Orientering om aftenskolen
Alle holdene er i gang. Deltagerantallet er uændret omkring 180.
Vi skal efter DOF’s råd præcisere ved tilmelding, hvad fuldt CPR-nr. bruges til. Bente kigger på det.
Else og Bente tager til DOF i Roskilde for at få information om det nye registreringssystem ASA, som snart skal afløse DOFPro.
Der har været hærværk i Kulturhuset, Tomsgårdsvej. I den forbindelse er der indført nye praktiske rutiner hvad angår døre, låsning og alarm.
Københavns kommune har med budgettet for 2019 besluttet at opkræve gebyr for brug af faciliteter stillet til rådighed af KK for folkeoplysende aktiviteter. Ordningen træder i kraft d. 1. juli 2019. Det rammer Dansekapellet, Kulturhuset Tomsgårdsvej og Osramhuset.
Gunni er godt i gang med et Balkankor og desuden gennemføres et weekendkursus med Balkanorkestermusik.
Der er atter kommet nyt bookingsystem i Københavns kommune. Det hedder Foreningsportalen.
Der er blevet mere bureaukrati i Københavns kommune. Vi besluttede, at Allan må tage hjælp udefra til indførelse i det nye system.
Allan og Mari-Ann har afholdt nytårskur for bestyrelse, udvalg og lærere. Det blev en hyggelig og kontaktskabende aften med mange positive tilbagemeldinger.

3. Orientering fra formanden
Der har været generalforsamling i Publikationsfonden, hvor sammenlægningen af de to fonde og de nye vedtægter blev vedtaget, og papirerne blev underskrevet. Fondens bestyrelse består nu af
    Ole Jungshoved, formand
    Niels Christensen, næstformand
    Ebbe Nielsen, kasserer
    Else Toft, sekretær
    Roland Henriksen
    Jørgen Christoffersen
    Fin Alfred Larsen
    Jørgen Jakobsen
    Michael Barnwell
    Tove Madsen
Fonden har bevilget 7.000 kr. til Danstinget.

4. Økonomi
Else gennemgik det foreløbige årsregnskab. Det ser fint ud og udviser et mindre overskud.

5. Orientering fra udvalgene
Alfred har udarbejdet en foreløbig oversigt over datoer for Dansting 3-4 år frem i tiden.
Danstingsudvalget er kommet i tvivl om hvorvidt bestyrelsen stadig bakker op om selve idéen. Vi iler med at forsikre udvalget om dette og takker samtidig for det store arbejde, der gøres kontinuerligt.
Bente har undersøgt mulighederne for at søge bidrag til Dansting hos DOF’s Musikpulje. Det er desværre ikke muligt, da betingelserne bl.a. er, at det bygger på et aftenskolehold.

6. Hjemmeside
Nye idéer til Debatskabende virksomhed er velkomne – skal på hjemmesiden.
Teksten omkring vilkår for pensionister er gjort tydeligere.
Teksten omkring CPR-numre er gjort tydeligere.

7. Planlægning af generalforsamlingen
Generalforsamlingen bliver søndag den 24. marts 2019, kl. 16.00-18.00. Derefter samvær. Allan booker lokale.
Medlemsafgiften vil fortsat være 20 kr.
Bente sender i lighed med forrige år de nødvendige papirer ud via Allan og lægger på hjemmesiden, når det er klart.
I 2018 havde vi 75 medlemmer.
Næste bestyrelsesmøde vil kun bruges på at forberede generalforsamlingen.

8. Eventuelt
Intet.

9. Næste møde
Tid: Tirsdag den 19. februar 2019, kl. 19:30
Sted: Hos Allan, Upsalagade 12.

                                                                                                                    Referent: Bente Lindboe
dof