Om os

Bestyrelsesmøde 15.05.2019

Referat af Bestyrelsesmøde den 15. maj 2019 kl. 17:30 i Tingluti Forening, Upsalagade 12, 2100 København Ø

Tilstede: Allan Blok, Else Toft, Jes Brandt Hansen, Jette Petterson, Tove Madsen, Alfred Voldum og Bente Lindboe.

1. Godkendelse af referatet fra mødet den 24. februar og 24. marts 2019
Referaterne blev godkendt.

2. Orientering om aftenskolen
Alle hold er nu gået på sommerferie.
Niels Henning Munksgaard og Lise Morris har arrangeret to gange sommerdans i maj måned. Den ene gang med levende musik.

3. Orientering fra formanden
Publikationsfonden skal holde møde den 21. maj. Nye vedtægter og bankpapirer skal underskrives.
Der skal skrives en ansøgning til Fonden om bidrag til Dansting.

4. Økonomi
Else gennemgik regnskabet, og vi følger budgettet.
Tilskudsregnskabet for 2018 er indberettet.

5. Orientering fra udvalgene
Dansting: Alfred fortæller, at de er ved at planlægge sæson 2019/20. Der bliver 2 arrangementer om efteråret og 2 om foråret.
Debatarrangementer: En idéliste er oprettet.

6. Hjemmesiden
Siden har haft 3-400 besøg i år.

7. Eventuelt
Lidt information.

8. Næste møde
Tid: Onsdag den 28. august 2019, kl. 17:30
Sted: Hos Allan, Upsalagade 12.

                                                                                                                  Referent: Bente Lindboe
dof