Om os

Bestyrelsesmøde 13.06.2016

Referat af Bestyrelsesmøde den 13. juni 2016 kl. 17.30 i Tingluti Forening, Upsalagade 12, 2100 København Ø


Tilstede: Else Toft, Alfred Voldum, Jes Brandt Hansen, Bente Lindboe, Tove Madsen, Allan Blok og Jette Petterson


1. Godkendelse af referat fra mødet den 5. april 2016
Referatet blev godkendt.

2. Orientering om Aftenskolen
Der er endnu ikke kommet besked fra Københavns kommune, om vi har lokalerne til næste sæson. Vi har dog mundtligt fået lovning på Tomsgårdsvej og Dansekapellet. Der er indgået aftaler med undervisere.
Allan er sygemeldt, foreløbig frem til 1. august. Else og Bente overtager visse opgaver.

3. Orientering fra formanden
Tove takkede Allan for det yderst vellykkede debatskabende arrangement med Singh & Goldschmidt. Arrangementet var velbesøgt og gav overskud.

4. Økonomi
Else gennemgik regnskabet for de første 5 måneder og konstaterede, at vi holder budgettet pænt.
Tove vil ansøge Tingluti Folkemusik Fond om tilskud til Dansting.

5. Orientering fra udvalgene
Danstingsudvalget har holdt møde, men kan ikke komme videre med booking af musik, før der er kommet tilsagn om lokaler fra Københavns kommune. Alfred vil tale med Niels Ladefoged og prøve at få et mundtligt tilsagn.

6. Regler for medlemskab drøftes
Vi drøftede en lille vedtægtsændring. Vi vil fortsætte på kommende bestyrelsesmøder, så vi kan lægge et færdigt forslag frem på næste generalforsamling.

7. Medlemstegning ved arrangementer – samt rabat for medlemmer, der deltager i arrangementer – drøftes
Vi vil hverve så mange medlemmer som muligt til foreningen. Medlemsskabet skal berettige til rabat på visse arrangementer. Bente laver et udkast til en tilmeldingsformular, som kan bruges ved alle arrangementer, inkl. Dansting og aftenskolekurser. Det skal være muligt at betale kontingentet kontant til bestyrelsens medlemmer.

8. Eventuelt
Else kontakter Bispebjerg Bakke angående musikanlægget.

Næste møde
Tid: Tirsdag den 13. september 2016, kl. 19.30
Sted: Hos Allan, Upsalagade 12.


Referent: Bente Lindboe

dof