Om os

Bestyrelsesmøde 13.02.2020

Referat af Bestyrelsesmøde den 13. februar 2020 kl. 18:00 i Tingluti Forening, Upsalagade 12, 2100 København Ø.

Tilstede: Alfred Voldum, Allan Blok, Else Toft, Jes Brandt Hansen, Tove Madsen, Jette Petterson og Bente Lindboe.

1. Godkendelse af referatet fra mødet den 29. januar 2020
Referatet blev godkendt.

2. Orientering om aftenskolen
Mandagsdansen d. 6. april, før påske, vil blive aflyst på grund af at Osramhuset holder lukket.

3. Orientering fra formanden
Tove har rykket Fonden for bidraget til Dansting 2019. Vi sænker det søgte beløb i relation til den mindskede aktivitet i Danstinget.

4. Økonomi
Else fremlagde udkast nr. 2 af regnskabet for 2019.
For 2020 har vi budgetteret med et mindre underskud.
38 personer har indbetalt medlemskontingent til Tingluti Forening. Allan vil sende en notits ud til deltagerne på holdene med oplysning om, at det nu er muligt at indbetale de 20 kr. via MobilePay til Else.

5. Orientering fra udvalgene
Der er ét Dansting tilbage i år. Det er danske/nordiske/internationale danse.

6. Hjemmesiden
Foreningens kontonummer bør fremgå.
Betaling af medlemskontingent opdateres.

7. Forberedelse af generalforsamlingen den 22. marts 2020, kl. 16.00.
Osramhuset er ikke ledigt d. 22. marts og Allan og Mari-Ann tilbyder at flytte generalforsamlingen til Upsalagade.
Vi mødes kl. 15.00 for forberedelser.
Alfred kan ikke være til stede på dagen, men stiller op som deltagerrepræsentant.
Alle genopstiller på nær intern revisorsuppleant.
Bente færdiggør papirerne og sender indkaldelsen ud med dagsorden. Det lægges også på hjemmesiden.

8. Eventuelt
Allan og Alfred tager sig af kommende mærkedage.

9. Næste møde
Tid: Søndag den 22. marts 2020, direkte efter generalforsamlingen holdes konstituerende møde for den valgte bestyrelse.
Sted: Upsalagade 12, 2100 København Ø

                                                                                                                      Referent: Bente Lindboe

dof