Om os

Bestyrelsesmøde 12.02.14

Referat af Bestyrelsesmøde den 12. februar 2014 kl. 17.30 i Tingluti Forening, Upsalagade 12, 2.tv., 2100 København Ø.


Tilstede: Niels Henning Munksgaard, Else Toft, Alfred Voldum, Lars Juhl, Lisa B. Jørgensen og Allan Blok.
Afbud: Bente Lindboe og Jes Brandt Hansen.

1. Godkendelse af referat fra sidste møde
Referatet blev godkendt.

2. Orientering om aftenskolen
Der er 190 aktive deltager på holdene her i foråret 2014. Begynderholdet for Bollywood er desværre ikke kommet i gang. Store sal på Bispebjerg Bakke 6 er lejet for forårssæsonen 2014 til det skotske hold, da det eneste lokale kommunen kunne tilbyde er en sal på Christianshavns Gymnasium, hvor akustikken er håbløs, og parkeringsforholdene umulige.
Oprettelse af sommerhold og et begynderhold for dansk/international dans blev drøftet.
Booking af lokaler blev ligeledes drøftet. Der bookes for 2 år ad gangen, og næste gang er i 2015.
Der er booket for lokaler til Danstinget i Osramhuset; måske bliver den ene dag til en aftenskolefest i foråret som en slags afdansningsbal; det bliver først i foråret 2015
Der er planlagt et debatarrangement til onsdag 14/5 i lille sal i Osramhuset. Det omhandler Balkan musik og sang med Anne-Mette Nielsen og Ib Oscar Jørgensen.
Der er planer om et debatarrangement til efteråret.
Møde med lærerne og bestyrelsen 10/1 gik fint, og meget forskelligt blev drøftet

3. Orientering fra formanden
Niels Henning havde deltaget i et møde i Folkeoplysningsrådet og berettede herfra.
Han har kontakt til overborgmesterens kontor, og vil følge op på denne kontakt, og endvidere kontakte den nye kulturborgmester for København.
Formanden og kasseren deltager i et møde onsdag 5/3 2014 i Tingluti Folkemusikfond.

4. Økonomi
Else fremlagde regnskabet.
Grundet den mindre aktivitet end budgetteret er tilskuddet fra Kultur- og Fritidsforvaltningen tilsvarende mindre, og årets resultat er derfor et underskud.
Den interne revisor Per Lundberg Jensen er desværre alvorligt syg, og kan derfor ikke udføre sit hverv som intern revisor, så revisorsuppleanten Aase Gavnholt træder til, og gennemgår årsregnskabet for 2013.
Vi har behov for flere deltagere på holdene og også flere hold, og vil annoncere i til efteråret i forbindelse med, at der udsendes et aftenskoleprogram for 2014/15.

5. Generalforsamling og valg af dagsrepræsentanter
Generalforsamlingen afholdes søndag den 16. marts 2014 kl 15.30 -19.00. Niels Henning har booket lille sal i Valhalsgade. Vi mødes kl. 15 for at opstille borde mv.
Udkast til indkaldelsen til generalforsamlingen blev drøftet og vedtaget. Indkaldelse til generalforsamlingen sker via mail og via Tinglutis hjemmeside. Endvidere sendes der en mail, hvor man kan oplyse om man vil være medlem af foreningen.
Vi har lokaler på flere steder/adresser, og derfor er det nemmeste, at valg af en dagsrepræsentant sker blandt de aktive deltagere via mail.
Allan sørger for udsendelse af mails vedr. valg og generalforsamlingen.
Der skal vælges flere bestyrelsesmedlemmer, da Dorrit har valgt at forlade bestyrelsen grundet helbredsproblemer, og Lise Lundbech forlod bestyrelsen kort efter generalforsamlingen sidste år.

6. Kulturhavn
Vi er tilmeldt os til Kulturhavn, der finder sted i dagene 1/8-3/8 2014. Niels Henning har deltaget i et møde herom, og vi deltager med dansk/international dans under ledelse af Lars Juhl. Det varer en time, og bliver enten lørdag eller søndag. Hvis der ikke er muligt at Mandagsorkesteret kan spille til dansen, benyttes musik fra cd eller lign.
Kulturhavn har arrangeret, at der vil være vogne eller lignende, hvor man kan købe mad fra forskellige lande til en rimelig pris, kr. 50, en slags street food market.

7. Orientering fra udvalgene
Arrangementet i Kattinge den sidste weekend i januar i år er vel overstået
Der er booket lokaler til Danstinget vedr. 2014/15, og det meste af programmet er på plads.

8. Vedtægtsændringer
Forslag til de ændrede vedtægter blev gennemgået. Efterfølgende har Bente og Niels Henning udarbejdet et flot oplæg, hvoraf man kan se, hvilke ændringer, der er foretaget i forhold til de eksisterende vedtægter. På den måde kan man nemmere sammenligne forslaget til vedtægtsændringer med de nuværende vedtægter. Dette er også udsendt via mail.

9. Eventuelt
Intet at drøfte.

10. Næste møde
Næste bestyrelsesmøde finder sted lige efter generalforsamlingen 16. marts 2014, hvor den nye bestyrelse konstituerer sig.

Referent: Else Toft