Om os

Bestyrelsesmøde 08.12.2020

Referat af Bestyrelsesmøde den 8. december 2020 kl. 19:00 i Tingluti Forening, Upsalagade 12, 2100 København Ø


Tilstede: Tove Madsen, Jette Petterson, Alfred Voldum, Allan Blok, Else Toft, Jes Brandt Hansen og Bente Lindboe.

1. Godkendelse af referatet fra mødet den 23. september 2020
Referatet blev godkendt.

2. Orientering om aftenskolen
Der har været nogle ændringer i løbet af efteråret. Undervisere og deltagere har dog taget nye forandringer med godt mod.
Alle lokalebookinger er automatisk blevet forlænget frem til sommeren 2022.

3. Orientering fra formanden
Tove deltog ved afholdelsen af Danish Music Awards Roots 2020 på spillestedet Amager Bio d. 29. november. På vegne af Publikationsfonden uddelte Fin Alfred Larsen årets Tinglutipris på 10.000 kr. til Lene Buch fra Folk Roskilde for sit mangeårige engagement i Roskildes folkemusikliv.
Bestyrelsen bevilger en lille påskønnelse til underviserne på grund af Corona-udfordringerne.

4. Orientering fra udvalgene
Intet nyt på grund af Corona-situationen.

5. Økonomi
Underskuddet er mindre end budgetteret, så resultatet er bedre end forventet.
Regnskab vedr. tilbagebetaling til deltagerne i forbindelse nedlukningen i forårssæsonen 2020 er nu indsendt til Kulturministeriet.
Grundet begrænsning af deltagerantallet til max. 10 personer gældende fra 26/10 i efterårssæsonen, søges der om tilskud via Kulturministeriet til ekstraomkostninger og tabt deltagerbetaling.

6. Ansøgning af 16.11.2020 fra Leif Svensson/Nøkkens Galocher om tilskud til CD-indspilning
Tingluti har modtaget en ansøgning fra Leif Svensson med ovenstående formål. Indspilningen koster 15.000 kr. Vi ser med velvilje på det og vil stille en garantisum på 5.000 kr. til rådighed ifald pengene ikke kan skaffes andetsteds fra.
Tove har foreslået Leif Svensson/Nøkkens Galocher, at de også sender en ansøgning til Tingluti Publikationsfond. Fonden har derefter besluttet at give 15.000 kr. til indspilningen.
Ansøgningen til Tingluti arkiveres hermed.

7. Ansøgning af 30.11.2020 fra Lene Abro ang. administrationstilskud til undervisere
Else besvarer en henvendelse og administrerer tilskud til to undervisere.

8. Hjemmesiden
Siden er gjort klar til tilmelding for forårssæsonen 2021.

9. Kursus for Allan, Bente og Else i nyt administrationssystem ASA - NAV
Allan booker kursus for tre i ’ASA for begyndere’ den 13. januar 2021 i København.
I relation til aftenskolens størrelse er vi tildelt 1 fuldbrugerlicens + 1 delbrugerlicens i det nye administrationssystem. En ekstra licens vil koste ca. 430 kr. om måneden – ca. 5160 kr. årligt.

10. Eventuelt
Jes har repræsenteret Tingluti ved et stormøde med Kaare Emtoft omkring stiftelsen af en forening, som skal drive Aftenskolernes Hus på Tomsgårdsvej. Det vil koste uforholdsmæssigt meget for vores lille aftenskole at indgå i den forening, og det er derfor ikke interessant for os.

Vi vil stable en mulighed på benene for at holde digitale møder. Bente kontakter bestyrelsen enkeltvis efter nytår for at etablere en Zoom-forbindelse.

Tak til Alfred for donerede Tingluti-kager!

11. Næste møde
Tid: Tirsdag den 2. februar 2021, kl. 17:30
Sted: Hos Allan, Upsalagade 12.
                                                                                                                Referent: Bente Lindboe

dof