Om os

Bestyrelsesmøde 08.08.13

Referat af Bestyrelsesmøde den 8. august 2013 kl. 17.30 i Tingluti Forening, Dalvangen 32, 2700 Brønshøj

Tilstede: Niels Henning Munksgaard, Alfred Voldum, Jes Brandt Hansen, Else Toft, Bente Lindboe og Allan Blok.
Afbud: Dorrit Hawkesworth og Lars Juhl.

1. Orientering om Aftenskolen (Herunder om idémøde og aftenskolens fremtidige virke)
Allan orienterede om at programmet er klart, både på hjemmesiden og i brochureform. Dog har det ikke været muligt rent teknisk at få Lena Sauls Veteranhold med på hjemmesiden.
Allan har været til møde med Gerda på Tomsgårdsvej og skal snart på kursus i administrationsprogrammet DOF PRO.
Alarmsystemet i Valhalsgade diskuteredes. Alle faste brugere=alle kursusdeltagere skal have kode knyttet til deres gule sygesikringskort og selv lukke sig ind.
Niels Henning vil ordne et møde med ”2200 Kultur” om vor anvendelse af Osramhuset, herunder egen opslagstavle.
Vi vil arrangere et Idémøde en lørdag i nærmeste fremtid for bestyrelsen og alle interesserede. Alle tænker over hvor der findes en egnet plads.
Afholdelse af fremtidige weekend kurser blev ligeledes drøftet. Fremskaffelse af lokaler er et af problemerne i forbindelse hermed.
Tidligere er der afholdt Svensk kursus med DGI som arrangør, men vi er ikke længere medlem af DGI, da foreningen driver en aftenskole, og modtager tilskud som sådan. 
Vi skal være opmærksomme på at de debatskabende aktiviteter kommer i gang.

2. Orientering fra formanden
Fonden: Der er for nærværende indkommet tre ansøgninger om tilskud. Niels C. er formand, men har ikke indkaldt til møde endnu.
Bente laver en fuldkommen adresseliste over bestyrelsen for Tingluti Forening.

3. Økonomi
Else omdelte og gennemgik resultatopgørelsen for perioden 1/1-31/7 2013. Der har ikke været nogen sommerkurser i år. Allan fik koder til banken.

4. Orientering fra udvalgene
Kattinge: N-H har bestilt sidste weekend i januar 2014, alternativt en weekend i februar. Bestilling i foreningens navn.
Dansting: Lokaler er på plads. Orkestre næsten også. Ang. betaling, så tilbyder vi en lærerløn samt gratis fortæring. Ingen kørselsgodtgørelse.

5. Tilskudsmuligheder
• Retningslinjer for kursustilbud til lærere, aftenskoleleder og bestyrelsesmedlemmer:
Vi vil vurdere hver enkelt ansøgning i forhold til relevans og under alle omstændigheder holde os indenfor budgettet.
• Tilskudsmuligheder fra DOF: N-H uddelte vejledninger fra DOF om tilskud til ”Eksterne kurser”, ”Musikpuljen” og ”Puljen til nye initiativer”
• Tilskud fra fonde: Bente har rekvireret et arbejde om Fondsøgning, som Lise Lundbeck og Alice Flinthøj udførte på opfordring af den gamle bestyrelse. Det blev færdigt lige inden generalforsamlingen i foråret og nåede derfor ikke at blive behandlet på daværende tidspunkt. Det er tænkt, at bestyrelsen skal tage stilling til det, inden det går ud til alle kursister og lærere. Der findes en liste over hvilke fonder, som kan søges, og en vejledning i fremgangsmåde.

6. Retningslinjer for gaver
Der var enighed om at gaver kun gives ved særlige tilfælde. Niveauet, som har været praktiseret hidtil, er passende.

7. Vedtægtsændringer
Vi udgår i første omgang fra opstillingen i de gamle vedtægter.
§1 blev godkendt i uændret form.
§2 og §3 gennemdrøftedes til nogenlunde enighed.  N-H udsender Jes’ konkluderende forslag til alle, så de kan fastlægges ved næste møde.

8. Næste møde
Vi lagde en mødeplan for de næstkommende ordinære møder til

11. september – 9. oktober – 20. november

Sted: Tomsgårdsvej, køkkenet på 1. sal
Tid: kl. 17.30


Referent: Bente Lindboe