Om os

Bestyrelsesmøde 08.03.2022

Referat af Bestyrelsesmøde den 8. marts 2022 kl. 17:30 i Tingluti Forening, Upsalagade 12, 2100 København Ø

Til stede: Tove Madsen, Lars Juhl, Alfred Voldum, Allan Blok, Jes Brandt Hansen og Bente Lindboe.
Afbud: Else Toft.


1. Godkendelse af referatet fra mødet den 1. februar 2022
Referatet blev godkendt.

2. Orientering om aftenskolen
Lene Abro vender tilbage med tre hold i april.

3. Orientering fra formanden
Der har været møde i Publikationsfonden d. 16. februar.

4. Orientering fra udvalgene
Niels Henning Munksgaard og Lise Morris afholder en danseaften fredag d. 18. marts. Meddelelse er sendt ud til alle.
1. maj bliver der mulighed for at søge lokaler til efterårets Dansting.

5. Økonomi
Kassereren er fraværende pga. sygdom.
Hun meddeler, at der nu er 54 medlemmer i Tingluti Forening.
Det endelige regnskab for 2021 vil blive fremlagt på generalforsamlingen d. 26. ds.

6. ASA – herunder hjemmesiden
Allan tager kontakt med DOF i april for implementering af ASA.

7. Generalforsamling – Planlægning, indkøb m.m.
Vi mødes kl. 16.00.
Tove køber drikkevarer. Allan sørger for glas og musik.

8. Eventuelt
Intet.

9. Næste møde
Tid: Lørdag d. 26. marts 2022, direkte efter generalforsamlingen.
Sted: Osramhuset, Valhalsgade 4, Lille Sal.

                                                                                                               Referent: Bente Lindboe

dof