Om os

Bestyrelsesmøde 07.05.13

Referat af Bestyrelsesmøde den 7. maj 2013 kl. 18.30 i Tingluti Forening, Tomsgårdsvej 35, 2400 Kbh. NV.

Tilstede: Niels Henning Munksgaard, Jes Brandt Hansen, Else Toft, Alfred Voldum, Ib Oscar Jørgensen, Bente Lindboe og Allan Blok.
Afbud: Dorrit Hawkesworth og Lars Juhl.

1. Orientering om Aftenskolen.
Ib orienterede om Aftenskolen. Han er ved at gøre klar til at afslutte sit engagement som aftenskoleleder for overdragelse til Allan. Allan skal selv sørge for at få adgang til DOFs Intranet. Ib og Allan blev enige om at tage et par dage sammen for overdragelse af mail, hjemmeside, administrationsprogram osv. Ib har flyttet nogle regningsopkrævninger (DK Hostmaster og M1) til Elses adresse.

Ellers er kataloget klart for næste sæson, ligeledes hjemmesiden.

Det meddeltes, at Anne Mette stopper helt med sin undervisning.

Status blev gennemgået, men viste sig at indeholde lidt unøjagtigheder. Ib fremsender en revideret udgave (er gjort).

Ibs PC, som Tingluti har købt, er 4 år gammel. Efter nogle overvejelser vedtoges det, at han får lov til at beholde den og at bestyrelsen bevilger Allan en ny. Ib overdrager en sort/hvid laserprinter beregnet til girokort til Allan.

Nøglerne til lokalerne ville Ib beholde. Allan skal skaffe egne gennem Gerda.

2. Orientering fra formanden, herunder Allans ansættelseskontrakt.
Niels Henning informerede om mødet med Jan Lindboe. Denne var forstående for vores særlige behov, og selv om han havde en masse forslag, var der ikke rigtig nogen lokaler, som egentlig var egnede for os. Det bedste råd var, at holde øjne og ører åbne, når skoler bliver nedlagt. Det er en mulighed vi vil være åbne overfor - og helst i god tid.

Allans ansættelseskontrakt blev godkendt af alle parter, dog med den ændring, at stillingen bliver på 18,5 timer i snit ugentlig.
 
3. Økonomi.
Der er kun et sommerhold i år.
Else omdelte og gennemgik resultatopgørelsen for perioden 1/1-30/4 2013. Vi er lidt foran budgettet.

4. Orientering fra udvalg.
Alfred venter på at få endelig besked om accept af tider og lokaler til Dansting.

Kattinge ligger stille lige nu.

5. Vedtægter. Forslagene gennemgås.
Jes har sammenstillet indkomne synspunkter. Vi bestemte at arbejde med vedtægtsændringerne i etaper, således at vi ved næste møde koncentrerer os om tre punkter:
1. Navn og hjemsted
2. Formål
3. medlemmer
Else betonede, at vi af Generalforsamlingen var pålagt kun at ændre de gamle – ikke lave nye.

6. Eventuelt.
Niels Henning har været i kontakt med Robin Kristiansen på DOF og har fået koder til Intranettet dér.
Robin havde fortalt om muligheder for tilskud til lærernes kurser (op til 75 % og ikke nødvendigvis DOF-kurser), hvad vi fremover må have in mente.

7. Næste møde.
Fremover vil vi træffes onsdag. Kl. 17.30 – 19.00 vil være en god tid.
Lokale: Køkkenet på 1. sal, Tomsgårdsvej.
Niels Henning indkalder til næste møde.


Referent: Bente Lindboe