Om os

Bestyrelsesmøde 07.02.2016

Referat af Bestyrelsesmøde den 7. februar 2016 kl. 17.30 i Tingluti Forening, Upsalagade 12, 2100 København Ø

Tilstede: Niels Henning Munksgaard, Jes Brandt Hansen, Else Toft, Tove Madsen og Allan Blok.
Afbud: Alfred Voldum og Bente Lindboe


1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 24. november 2015
Referatet blev godkendt.

2. Orientering om Aftenskolen
Sæsonen er kommet godt fra start.
Begynderholdet om onsdagen er nedlagt efter 3 gange, da der var for få tilmeldte.
Lokaler til holdene + Dansting i Osramhuset og på Tomsgårdsvej er søgt for 2 år –
Svar kommer til maj.
Der har ikke været henvendelser vedrørende pianettet på Tomsgårdsvej, der var enighed om, at pianettet tilbydes til gratis afhentning, hvis det SKAL fjernes.
Debatskabende arrangement: Allan overvejer arr. med Henrik Goldschmidt.

3. Orientering fra formanden, herunder sammenlægning af fondene
Niels Henning deltager i et FOF-kursus torsdag den 11.2. emne: optimere brugerdrift.
Niels Henning har deltaget i julefrokosten i Osramhuset den 15.1 for husets brugere – flere af deltagerne stiftede bekendtskab med Tingluti ved at danse med i Dansting.
Oplysning om arrangement ved Nørrebrohallen den 29.4-1.5. er sendt ud til samtlige lærere,
Pt ingen tilbagemelding.
Niels Henning oplyste, at fondene endnu ikke er lagt sammen, regnskaber fra begge fonde skal være afsluttet før Advokaten kan gå videre.

4. Økonomi
Else fremlagde foreløbigt regnskab for 2015, der viser et mindre overskud.
Budget for 2016 blev gennemgået.

5. Generalforsamlingen

1. Budgetforslag
2. Valg: Formand og to bestyrelsesmedlemmer (Jes og Tove)
Niels Henning ønsker ikke at fortsætte
Bestyrelsesmedlemmer:
Jes opstiller
Tove opstiller
3. Kandidater til suppleanter og revisor
Suppleanter: Lars og Ole foreslås
Revisor: Steen
Suppleant: Aase
4. Deltagerrepræsentant
Alfred
5. Fastsættelse af kontingent
Ingen ændring
6. Praktiske ting vedrørende afholdelsen
Bestyrelsen møder kl. 19 –
Indkøber øl – vand – vin - snacks
6. Orientering fra udvalgene
Dansting har været godt besøgt – knap så mange deltagere den 15.1.16.
7. Søge fonden om tilskud
Tilskud på kr. 6.000,- søges til Dansting.
8. Annoncering
Annoncering tages op senere.

9. Eventuelt
I kælderen har Tingluti 3 skabe med dragter og støvler.
Skilt + fane blev udlånt til Veteranfesten, er ikke blevet returneret. Tove kontakter udvalget.
Lisa, der er samarbejdspartner på Tomsgårdsvej, er blevet alvorligt syg, Allan bringer buket til hende.

8. Næste møde
Konstitueringsmøde afholdes i forlængelse af generalforsamlingen.

Referent: Tove Madsen

dof