Om os

Bestyrelsesmøde 06.09.2015

Referat af Bestyrelsesmøde den 6. september 2015 kl. 19.00 i Tingluti Forening, Upsalagade 12, 2100 København Ø


Tilstede: Niels Henning Munksgaard, Jes Brandt Hansen, Else Toft, Alfred Voldum, Bente Lindboe, Tove Madsen og Allan Blok.


1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 6. maj 2015
Referatet blev godkendt.

2. Orientering om Aftenskolen
Aktiviteterne er meget lig sidste efterår. Visse hold er vokset lidt, andre gået lidt tilbage. Muligvis kommer ikke alle hold op at stå. Vi lander sikkert på små 200 tilmeldte.
Allan og Mari-Ann har afholdt en succesrig weekend i Thy med dejligt vejr. 26 kjøwenhawnere deltog.
Else Hartzberg er fyldt 87 år og vælger at trække sig tilbage. Der bliver afholdt en reception i den anledning d. 10. september kl. 17.45 på Tomsgårdsvej.
Der har været afholdt et hyggeligt lærermøde hos Lene Abro med pænt fremmøde.

3. Lokalebestilling til Dansting og fester
Dansting er på plads på samme vilkår som forrige år.
Der bookes ikke for nogen julefest, men evt. åbnes mandagsholdets juleafslutning op for alle interesserede.
Vi vil satse på at booke lokale til en sommerfest. Det kan ske i januar.

4. Orientering fra formanden, herunder gennemgang af forslag til sammenlægning af fondene
Jørgen Christoffersen har udsendt et oplæg fra advokat til nye vedtægter for en kommende fusionering af de to fonde - Tingluti Publikationsfond og Tingluti Folkemusikfond. Niels Henning vil fremføre vort synspunkt, at de to repræsentanter, som vi hidtil har leveret til Folkemusikfondens bestyrelse, også fremover vil blive valgt på vor generalforsamling. I andet fald må vi igennem en vedtægtsændring hos os. Sammenlægningen vil under alle omstændigheder kræve en ekstraordinær generalforsamling i Tingluti Forening.

5. Økonomi
Else fremlagde budgettet og konstaterede, at vi følger det.

6. Orientering fra udvalgene
Der bliver arrangeret en traditionel Kattinge-tur i januar eller februar.
Se også pkt. 3.

7. Eventuelt
Intet.

8. Næste møde
Tid: Tirsdag den 24. november 2015, kl. 17.30
Sted: Hos Allan, Upsalagade 12.


Referent: Bente Lindboe

dof