Om os

Bestyrelsesmøde 05.11.14

Referat af Bestyrelsesmøde den 5. november 2014 kl. 17.30 i Tingluti Forening, Upsalagade 12, 2300 København Ø


Tilstede: Niels Henning Munksgaard, Jes Brandt Hansen, Else Toft, Bente Lindboe, Tove Madsen og Allan Blok.
Afbud: Alfred Voldum og Lars Juhl.


1. Godkendelse af referat fra sidste møde
Referatet blev godkendt.

2. Orientering om Aftenskolen
Bollywoodholdet har fået et par ekstra deltagere.
En minimal lønforhøjelse til lærerne fra 1. april er på mystisk vis faldet bort i lønsystemet her i efteråret. Allan vil opspore det og få det rettet.
Det er problematisk med lokalerne i Valhalsgade. Det sker alt for ofte, at vi bliver ”smidt ud” fordi man i huset vil bruge lokalerne til andre formål, f. eks. nu på mandag til et møde. Niels Henning vil skrive et brev til FOSS og klage vor nød. De har ved et tidligere møde opfordret os til dette, hvis lokalesituationen ikke fungerer.
Forårssæsonen starter i uge 3, mandag d. 12. januar.

3. Ønsker om lokaler i 2015/2016
Vi talte om lokalebehovet fremover, da der skal søges for to år, 2015/16 og 2016/17, i januar måned.

4. Orientering fra formanden
Satsningen på avisannoncering forud for sæsonens start har ikke givet det ønskede resultat. Vi har ikke fået nogen nye medlemmer den vej, men måske gjort os lidt synlige.
Lærerne, som benytter musikanlæggene i Valhalsgade er blevet udstyret med egne stik, da de tidligere er forsvundet.
Niels Henning og Else har deltaget i et møde ”Alliancer i Nordvest”. Det gav dog intet brugbart.
Niels Henning repræsenterede Tingluti ved Jan Lindboes kombinerede reception for 60 års fødselsdag og 25 års jubilæum.
Vi vil prøve at finde frem til hvor Albert Schweizer-medaljen, som Tingluti modtog omk. 1984, befinder sig. Ved nogen noget om det?

5. Økonomi
Perioderegnskab for perioden 1/1-31/10 2014 blev fremlagt, gennemgået og de enkelte regnskabsposter blev drøftet.

6. Budget 2015
Else fremlagde et budget for 2015, som viste et stigende underskud, som var svært at acceptere. Efter hårdt arbejde lykkedes det os i fællesskab at tilrette budgettet.
Grundet den anstrengte økonomi valgte vi at forhøje deltagerbetaling med 1 kr. pr deltagertime fra og med forårssæsonen 2015. Deltagerbetalingen har undgået forhøjelser i mange år.
En af nedskæringerne betyder, at der ikke længere er penge til at betale orkestre for at spille til Danstinget fra og med efterårssæsonen 2015. Vi vil også begynde at tage en mindre entré ved disse Dansting.

7. Orientering fra udvalgene. Herunder evt. julefest
Et nyt udvalg nedsættes: Lager. Jes bliver den, som styrer dette.
Skal vi deltage i Kulturhavn 2015, må en anden tage ansvaret. Niels Henning er forhindret første weekend i august. Ingen kom på tale lige nu.
Kattinge-weekenden ligger nu fast på 6-8. marts 2015.
Mandagsholdets afslutning flyttes fra den 8. december til den 15. december på grund af tabet af lokalet den 10. november.

8. Eventuelt
Foreningen sender blomster til Bente Juhls bisættelse. Niels Henning sørger for dette.

9. Næste møde
Tid: Onsdag den 7/1 2015, kl. 17.30
Sted: Hos Allan, Upsalagade 12.

Referent: Bente Lindboe