Om os

Bestyrelsesmøde 05.06.2021

Referat af Bestyrelsesmøde den 5. juni 2021 kl. 13:00 i Tingluti Forening, Ellinge Lyng, 4573 Højby

Til stede: Else Toft, Lars Juhl, Jes Brandt Hansen, Alfred Voldum, Tove Madsen, Allan Blok, og Bente Lindboe.


1. Godkendelse af referatet fra mødet den 13. april 2021
Referatet blev godkendt.

2. Orientering om aftenskolen
Der har ikke været afholdt nogen kurser i foråret.
Tilgodehavender vil blive tilbagebetalt eller modregnet efterårets indbetaling. Else ordner dette.
Allan regner med at overgå fra DOFPro til ASA pr. 1/1 2022.

3. Orientering fra formanden
Niels Henning, Lise og Lars har afholdt 3 frivillige danseaftener i maj måned. Elsebet bidrog også. Det var en stor succes og længe ventet. Måske har det tiltrukket nye medlemmer.

4. Orientering fra udvalgene
Intet nyt på grund af Corona-situationen.

5. Økonomi
Else har fået slutafregningen på hjælpepakke 2. Ansøgning om hjælpepakke 3 har fået udsættelse til d. 2. august d.å. Den gælder for tiden t.o.m. d. 5. april 2021. Det er muligt, at tiden udvides, så ansøgningen afventer lidt.
Else anmoder om kursus i Lov og Ledelse i oktober. Det blev bevilget inklusive transport.

6. Hjemmesiden
Vi skal have en nekrolog over tidligere formand. Allan kontakter personer med viden.
Veteranforeningen har foreslået, at deres arrangementer kommer på hjemmesiden, også med link til billeder. Det er en god idé. Bente ser på det.

7. ASA
Else og Bente har været på dagkursus. Allan var syg. DOF overfører alle data indenfor en uge og har forventninger om at vi begynder at bruge det med det samme. Allan kontakter Martin Michel i den anledning.

8. Coronahonorar
I forbindelse med det store ekstraarbejde blev der i lighed med forrige år bevilget et beløb til Else.

9. Opmærksomhed i forbindelse med højtider
Den vedtagne fødselsdagsliste fastholdes. Andre anledninger markeres for folk, som har gjort en ekstraordinær indsats for foreningen.

10. Generalforsamling
Generalforsamlingen vil blive afholdt i Osramhusets Lille Sal d. 11. september 2021, kl. 16:30.
Bente sender materiale ud.

11. Eventuelt
Intet

12. Næste møde
Tid: Lørdag d. 11. september 2021. Direkte efter generalforsamlingen holdes konstituerende møde for den valgte bestyrelse.
Sted: Osramhusets Lille Sal

                                                                                                                           Referent: Bente Lindboe

dof