Om os

Generalforsamling 26.03.13

Referat af generalforsamling i Tingluti
Søndag den 26. marts 2013, kl. 16

Formanden, Anne-Mette Nielsen, bød velkommen og præsenterede Robin Kristiansen fra Dansk Oplysningsforbund (DOF) for forsamlingen. Robin Kristiansen var til stede for at kunne besvare spørgsmål i forbindelse med bestyrelsens forslag til nye vedtægter.

a) Valg af dirigent
På formandens forslag valgtes Lars Juhl til dirigent for generalforsamlingen. Generalforsamlingen blev kendt lovlig med 24 stemmer, selv om den ikke var korrekt indkaldt i henhold til vedtægterne via opslag og meddelelse på holdene, men i stedet pr. mail eller brev. Der var 25 stemmeberettigede medlemmer til stede.

b) Valg af 2 referenter
Der var ingen af de tilstedeværende, der ville være referenter. Lars Juhl foreslog, at det kun blev et beslutningsreferat, hvorefter Bente Lindboe tilbød at være referent. Bente Lindboe blev valgt til referent.

c) Bestyrelsens beretning
Formanden læste bestyrelsens beretning op. Beretningen vedhæftes som bilag til referatet. Bestyrelsens beretning blev godkendt.

d) Regnskab og budget
Regnskab 2012: Kasserer Else Toft fremlagde og gennemgik regnskabet, som på trods af færre aktiviteter fremviste mindre underskud end forventet. Regnskabet er revideret af såvel den interne revisor Per Lundberg Jensen som den eksterne revisor "Dansk Revision" uden bemærkninger. Regnskabet blev godkendt.

Budget 2013: Kasserer Else Toft gennemgik budgettet for 2013. Lars Juhl anmærkede, at der ikke er budgetteret med et underskud, hvilket f. eks. ville kunne sænke deltagerafgifterne på kurserne, da der er en formue at tære på. Dette var der ikke interesse for. Aase Gavnholt anmærkede, at der kunne afsættes penge til at gøre noget ved de dårlige dansegulve. Dette var der heller ikke interesse for. Budgettet blev vedtaget uden afstemning.

e) Indkomne forslag
Bestyrelsen havde udarbejdet forslag til nye vedtægter. Bestyrelsens begrundelse herfor var blevet nævnt i bestyrelsens årsberetning 2012. Dette gav anledning til en lang debat om, hvorvidt disse foreslåede vedtægter ville ændre TINGLUTI FORENING radikalt. Robin Kristiansen (DOF) gav sit syn på, hvorfor foreningens vedtægter burde ændres. Dirigenten gjorde opmærksom på, at vedtægterne kun åbner mulighed for at behandle vedtægtsændringer, men ikke nye vedtægter, på generalforsamlingen.

Bestyrelsen hævdede, at der reelt var tale om vedtægtsændringer, fordi hvert enkelt punkt i de nye vedtægter var åbent for debat på generalforsamlingen. Da det blev klart, at der ikke var tid til dette, valgte den afgående bestyrelse, at tage punktet af dagsordenen og lade den nye bestyrelse videreføre arbejdet med vedtægtsændringer.

f) Valg af formand
Anne-Mette Nielsen var ikke på valg før 2014, men ønskede ikke at fortsætte som formand. To nye kandidater stillede op, Anita Barfod og Niels Henning Munksgaard. Efter skriftlig afstemning forelå følgende resultat: Valgt blev Niels Henning Munksgaard med 13 stemmer. Anita Barfod fik 11 stemmer. Én stemte blankt.

g) Valg af kasserer 
Else Toft blev genvalgt.

h) Valg af 1 bestyrelsesmedlem og 2 suppleanter
Bestyrelsesmedlemmer: På valg var Anita Barfod. Anita Barfod ønskede ikke genvalg, men Bente Lindboe var villig til at overtage posten. Bente Lindboe blev valgt. Suppleanter: På valg var Dorrit Hawkesworth og Josef Grünbaum. Dorrit Hawkesworth var villig til genvalg. Josef Grünbaum var ikke til stede, men Lars Juhl var villig til at overtage posten. Dorrit Hawkesworth og Lars Juhl blev valgt.

i) Valg af 1 kritisk (intern) revisor og 1 suppleant
Per Lundberg Jensen og Aase Gavnholt blev genvalgt som hhv. revisor og suppleant.

j) Valg af statsautoriseret revisor
"Dansk Revision" i Åbyhøj, p.t. ved Claus Nyvold, blev genvalgt.

k) Valg af 2 medlemmer til Tingluti Folkemusik Fond
Nyvalgte formand Niels Henning Munksgaard og kasserer Else Toft blev valgt.

l) Eventuelt
Lars Juhl var bekendt med, at bestyrelsen havde afvist et medlems rettidigt indsendte forslag til generalforsamlingen, fordi bestyrelsen ikke mente, at det var relevant. Lars Juhl henstillede at fremtidige bestyrelser offentliggør alle rettidigt indsendte forslag til generalforsamlingen, og lader generalforsamlingen behandle indkomne forslag. Efter spørgsmål fra Kirsten Pedersen og Dorrit Hawkesworth bekræftede Robin Kristiansen (DOF), at foreningens nuværende vedtægter er i overensstemmelse med folkeoplysningsloven, og at aftenskolen er tilskudsberettiget, men at vedtægterne blot trænger til at blive moderniseret lidt.

Bestyrelsen takkede den afgående formand Anne-Mette Nielsen for hendes indsats i bestyrelsen.

Som referent: Bente Lindboe
Som dirigent: Lars Juhl