Om os

Generalforsamling 24.03.19

REFERAT
af
GENERALFORSAMLING i TINGLUTI FORENING
den 24. marts 2019 kl. 16.00 i KULTURHUSET, Tomsgårdsvej 35, 2400 København NV

Formanden, Tove Madsen, bød velkommen.
 
1. Valg af dirigent
På formandens forslag valgtes Lars Juhl til dirigent for generalforsamlingen. Han takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var retmæssigt indkaldt og gyldig. Der var 15 stemmeberettigede medlemmer til stede.

2. Valg af referent
Bente Lindboe blev valgt til referent.

3. Bestyrelsens beretning
Formanden, Tove Madsen, læste bestyrelsens beretning op.
Beretningen blev godkendt.
Den vedhæftes som bilag til referatet.

4. Regnskab og budget
Regnskab 2018: Kasserer Else Toft fremlagde og gennemgik regnskabet. Regnskabet blev i år langt bedre end forventet, og vi sluttede med et mindre overskud. Regnskabet er revideret af den interne revisor Steen Petersen. Det har ikke været nødvendigt med assistance af ekstern revisor i år.
Der var ingen spørgsmål til regnskabet, og det blev godkendt.

Budget 2019: Kasserer Else Toft gennemgik budgettet for 2019. Der er lagt et budget, som er i balance med et lille underskud, vi godt kan bære.
Budgettet blev godkendt.
 
5. Indkomne forslag
Ingen i år.

6. Fastsættelse af kontingent
Det foresloges, at kontingentet for 2019 fortsat bliver 20 kr., hvilket blev vedtaget.

7. Valg af formand
Formanden er på valg i lige år.

8. Valg af kasserer
Else Toft genopstillede og blev valgt.
 
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer
2 vælges i lige år og 1 i ulige år. Bente Lindboe genopstillede og blev valgt.
Som deltagerrepræsentant var Alfred Voldum blevet valgt umiddelbart før generalforsamlingen.

10. Valg af 1. suppleant og 2. suppleant
Lars Juhl og Ole Dønvig genopstillede og blev valgt som henholdsvis 1. suppleant og 2. suppleant.

11. Valg af ekstern revisor
Punktet udgik, da det med vores nuværende økonomi ikke er påkrævet.

12. Valg af 1 intern revisor og 1 revisorsuppleant
Steen Petersen blev genvalgt som revisor, og Aase Gavnholt blev genvalgt som revisorsuppleant.

13. Valg af 2 medlemmer til Tingluti Folkemusik Fond/Tingluti Publikationsfond.
Else Toft og Tove Madsen genopstillede og valgtes som repræsentanter til Tingluti Publikationsfond.

14. Eventuelt
Lise Morris ville på vegne af Danstingsudvalget drøfte fremtiden for Danstinget. Det sker, at der kommer for få til aftenerne. Et forslag er at inddrage arrangementerne i oktober og februar, hvor der ligger henholdsvis efterårsferie og vinterferie. Samtidig meddelte Lise, at hun trækker sig tilbage fra udvalget. Det består i fortsættelsen af Alfred Voldum, Aase Gavnholt og Anne Theilgaard Jacobsen.

Dirigenten takkede for et godt møde og afsluttede dermed generalforsamlingen.

Som dirigent:    Lars Juhl 
Som referent:   Bente Lindboe
 
dof