Om os

Generalforsamling 22.03.17

REFERAT
af
GENERALFORSAMLING i TINGLUTI FORENING
den 22. marts 2017 kl. 18.30 i VALHALSGADE 4, 2200 København N

Formanden, Tove Madsen, bød velkommen.
 
1. Valg af dirigent
På formandens forslag valgtes Lars Juhl til dirigent for generalforsamlingen. Han konstaterede, at generalforsamlingen var retmæssigt indkaldt og gyldig. Der var 14 stemmeberettigede medlemmer til stede.

2. Valg af referent
Bente Lindboe blev valgt til referent.

3. Bestyrelsens beretning
Formanden læste bestyrelsens beretning op.
Bestyrelsens beretning blev godkendt.
Beretningen vedhæftes som bilag til referatet.

4. Regnskab og budget
Regnskab 2016: Kasserer Else Toft fremlagde og gennemgik regnskabet. Også i år blev regnskabet bedre end forventet, hvilket selvfølgelig er glædeligt.
Regnskabet er revideret af den interne revisor Steen Petersen. Det har ikke været nødvendigt med assistance af ekstern revisor i år.
Regnskabet blev godkendt.

Budget 2017: Kasserer Else Toft gennemgik budgettet for 2017. Der er lagt et budget, som er i balance med et mindre overskud.
Budgettet blev vedtaget uden afstemning.
 
5. Indkomne forslag
5.1 Bestyrelsens forslag til ændring af vedtægter
• § 3.1 ændres til
”Som medlemmer kan optages enhver person, der er fyldt 18 år, og som kan tilslutte sig foreningens formål”.
• § 3.2 ændres til
”Indmeldelse sker ved betaling af medlemskontingent”.
• § 3.4 ændres til
”Medlemskabet er betinget af, at medlemmet har opfyldt en eventuel kontingentforpligtelse”.
Alle tre ændringsforslag blev enstemmigt vedtaget.

5.2 Sammenlægning af Tingluti Folkemusik Fond og Tingluti Publikationsfond.
Der er ikke sket noget i sagen siden sidst. Vi venter stadig på et endeligt forslag til vedtægter for den nye sammenlagte fond.

6. Fastsættelse af kontingent
Det foresloges, at kontingentet for 2018 fortsat bliver 20 kr., hvilket blev vedtaget.
Det er muligt at betale sit medlemskontingent kontant til et af bestyrelsesmedlemmerne, der så vil sørge for indbetaling til foreningens konto.

7. Valg af formand
Punktet udgik, da formanden ikke var på valg i år.

8. Valg af kasserer
Else Toft genopstillede som kasserer og blev enstemmigt valgt.
 
9. Valg af 1 bestyrelsesmedlem
Bente Lindboe genopstillede og blev valgt.

Som deltagerrepræsentant var Alfred Voldum blevet valgt umiddelbart før generalforsamlingen.

10. Valg af 1. suppleant og 2. suppleant
Lars Juhl og Ole Dønvig genopstillede og blev valgt som henholdsvis 1. suppleant og 2. suppleant.

11. Valg af ekstern revisor
Punktet udgik, da det med vores økonomi ikke længere er påkrævet.

12. Valg af 1 intern revisor og 1 revisorsuppleant
Steen Petersen blev genvalgt som revisor, og Aase Gavnholt blev genvalgt som revisorsuppleant.

13. Valg af 2 medlemmer til Tingluti Folkemusik Fond
Else Toft og Tove Madsen genopstillede og valgtes som repræsentanter til Tingluti Folkemusik Fond.

14. Eventuelt
• Det fastsloges, at vedtægtsændringer kun kræver 2/3 flertal af de fremmødte på generalforsamlingen. Vedtægtsændringerne er hermed trådt i kraft.
• De forskellige undervisningsholds fordeling i byen blev gennemgået, og det debatteredes, hvorvidt mandagsholdet skulle søge sig væk fra Osramhuset. Der var ikke stemning for det.

Dirigenten takkede for et godt møde og afsluttede dermed generalforsamlingen.

Som dirigent:    Lars Juhl 
Som referent:   Bente Lindboe
dof