Om os

Generalforsamling 18.03.18

REFERAT
af
GENERALFORSAMLING i TINGLUTI FORENING
den 18. marts 2018 kl. 16:00 i KULTURHUSET, Tomsgårdsvej 35, 2400 København NV

Formanden, Tove Madsen, bød velkommen.
 
1. Valg af dirigent
På formandens forslag valgtes Lars Juhl til dirigent for generalforsamlingen. Han konstaterede, at generalforsamlingen var retmæssigt indkaldt og gyldig. Der var 17 stemmeberettigede medlemmer til stede.

2. Valg af referent
Bente Lindboe blev valgt til referent.

3. Bestyrelsens beretning
Formanden læste bestyrelsens beretning op.
Bestyrelsens beretning blev godkendt.
Beretningen vedhæftes som bilag til referatet.

4. Regnskab og budget
Regnskab 2017: Kasserer Else Toft fremlagde og gennemgik regnskabet. Regnskabet blev i år lidt dårligere end forventet. Lærerlønningerne er blevet forhøjet to gange i løbet af året og Mandagsorkestret har desværre valgt at gå egne veje. Vi har dog stadig glæde af samarbejdet med dem.
Regnskabet er revideret af den interne revisor Steen Petersen. Det har ikke været nødvendigt med assistance af ekstern revisor i år.
Der var ingen spørgsmål til regnskabet, og det blev godkendt.

Budget 2018: Kasserer Else Toft gennemgik budgettet for 2018. Der er lagt et budget, som er i balance med et lille underskud, vi godt kan bære.
Budgettet blev vedtaget uden afstemning.
 
5. Indkomne forslag

5.1 Bestyrelsens forslag til Tingluti Forenings godkendelse af at Tingluti Folkemusik Fond sammenlægges med Tingluti Publikationsfond.
Forslaget fremlagdes og godkendtes af forsamlingen uden yderligere spørgsmål.

5.2 Bestyrelsens forslag til ændring af vedtægter i den forbindelse:

    § 4.5, 13
          4.5 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende
                punkter
          13. Valg af 2 medlemmer til Tingluti Folkemusikfond
ændres til
          4.5 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende
                punkter
          13. Valg af 2 medlemmer til Tingluti Folkemusik Fond/Tingluti Publikationsfond

    § 13.2 
                Ved opløsning af foreningen tilfalder aktiver i efterfølgende prioriterede orden Tingluti
                Folkemusikfond, Tingluti Publikationsfond eller andet folkemusikalsk arbejde efter
                generalforsamlingens beslutning.
ændres til
                Ved opløsning af foreningen tilfalder aktiver i efterfølgende prioriterede orden Tingluti
                Folkemusik Fond/Tingluti Publikationsfond eller andet folkemusikalsk arbejde efter
                generalforsamlingens beslutning.

Vedtægtsændringerne blev godkendt af forsamlingen.

6. Fastsættelse af kontingent
Det foresloges, at kontingentet for 2019 fortsat bliver 20 kr., hvilket blev vedtaget.

7. Valg af formand
Tove Madsen genopstillede som formand og blev enstemmigt valgt.

8. Valg af kasserer
På valg i ulige år.
 
9. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
Jes Hansen og Jette Petterson genopstillede og blev begge valgt.

Som deltagerrepræsentant var Alfred Voldum blevet valgt umiddelbart før generalforsamlingen.

10. Valg af 1. suppleant og 2. suppleant
Lars Juhl og Ole Dønvig genopstillede og blev valgt som henholdsvis 1. suppleant og 2. suppleant.

11. Valg af ekstern revisor
Punktet udgik, da det med vores nuværende økonomi ikke er påkrævet.

12. Valg af 1 intern revisor og 1 revisorsuppleant
Steen Petersen blev genvalgt som revisor, og Aase Gavnholt blev genvalgt som revisorsuppleant.

13. Valg af 2 medlemmer til Tingluti Folkemusik Fond
Else Toft og Tove Madsen genopstillede og valgtes som repræsentanter til Tingluti Folkemusik Fond/Tingluti Publikationsfond.

14. Eventuelt
• Aftenskolelederen og Lene Abro er ved at planlægge udendørs arrangement med dans og havevandring.
• Der arbejdes også henimod et arrangement senere på året med Kristian Bugge m.fl.
• Der blev stillet forslag om et arrangement med Gunni Torp omkring balkan/roma-musik.

Dirigenten takkede for et godt møde og afsluttede dermed generalforsamlingen.

Som dirigent:    Lars Juhl 
Som referent:   Bente Lindboe
dof