Om os

Generalforsamling 18.03.12

Referat af generalforsamling i Tingluti. 
Søndag den 18. marts 2012, kl. 16

a) Valg af referent: Anita Barfod blev valgt.

b) Valg af dirigent: Lars Juhl blev valgt. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og at 33 stemmeberettigede medlemmer var mødt.

c) Bestyrelsens beretning: Beretningen blev uddelt og forelagt af formand Hans H. Hansen. Beretningen kan ses på Tinglutis hjemmeside. Formanden afsluttede med at varsle et kommende arbejde med revision af vedtægterne. Formanden afgår efter 19 års formandskab. Beretningen blev enstemmigt godkendt.

d) Regnskab og budget blev uddelt på generalforsamlingen.
Regnskab 2011: Kasserer Else Toft fremlagde regnskabet, som udviser et mindre underskud. Dette var forudset i budget 2011. Regnskabet er revideret af den eksterne revisor "Dansk Revision" uden bemærkninger. Regnskabet blev godkendt.
Budget 2012: Kasserer Else Toft fremlagde budgettet, som herefter blev godkendt.
e) Indkomne forslag: Der var ikke indkommet nogle forslag.

f) Valg af formand: Anne-Mette Nielsen blev valgt med akklamation.

g) Valg af kasserer: Kassereren var ikke på valg.

h) Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter:
Bestyrelsesmedlemmer:
Idet Anne-Mette, der allerede er medlem af bestyrelsen, blev valgt som formand, skal der vælges 3 bestyrelsesmedlemmer i stedet for 2. Da Anne-Mette er på valg om et år, skal et af de 3 bestyrelsesmedlemmer vælges for 1 år, mens de 2 øvrige vælges for 2 år.

Følgende opstillede (i alfabetisk orden):

* Anita Barfod
* Gregers Koch
* Jes Brandt Hansen
* Lise Lundbeck

Efter skriftlig afstemning forelå følgende resultat:
Valgt blev Jes med 32 stemmer - valgt for 2 år
Valgt blev Lise med 30 stemmer - valgt for 2 år
Valgt blev Anita med 28 stemmer - valgt for 1 år
Ikke valgt blev Gregers med 9 stemmer

Suppleanter: Dorrit Hawkesworth og Josef Grünbaum blev genvalgt med akklamation.

i) Valg af intern kritisk revisor: Per Lundberg Jensen og Aase Gavnholt blev genvalgt som hhv. revisor og suppleant.

j) Valg af statsautoriseret revisor: Bestyrelsen foreslog genvalg af "Dansk Revision" i Åbyhøj. De blev valgt.

k) Valg af 2 medlemmer til Tinglutis Folkemusik Fond: Valgt blev formand Anne-Mette og kasserer Else.

l) Evt.: Anne-Mette sagde stort tak til den afgående formand Hans for mange års god og trofast tjeneste.

Under evt. blev endvidere rejst spørgsmål vedr. indsats for flere medlemmer, om forholdet mellem forening og aftenskole, om indvielse af Dansekapellet, det tidligere Bispebjerg Krematorium, til dansested, og herefter afsluttedes generalforsamlingen i god ro og orden.

Referent: Anita Barfod
Dirigent: Lars Juhl