Om os

Generalforsamling 16.03.16

REFERAT
af
GENERALFORSAMLING i TINGLUTI FORENING
den 16. marts 2016 kl. 19.45 i VALHALSGADE 4, 2200 København N


Formanden, Niels Henning Munksgaard, bød velkommen.
 
1. Valg af dirigent
På formandens forslag valgtes Lars Juhl til dirigent for generalforsamlingen. Han konstaterede, at generalforsamlingen var retmæssigt indkaldt og gyldig. Der var 17 stemmeberettigede medlemmer til stede.

2. Valg af referent
Bente Lindboe blev valgt til referent.

3. Bestyrelsens beretning
Formanden læste bestyrelsens beretning op.
Bestyrelsens beretning blev godkendt.
Beretningen vedhæftes som bilag til referatet.

4. Regnskab og budget
Regnskab 2015: Kasserer Else Toft fremlagde og gennemgik regnskabet. De sidste års negative trend er vendt til et pænt overskud i resultatopgørelsen, hvilket er meget glædeligt.
Regnskabet er revideret af den interne revisor Steen Petersen. Det har ikke været nødvendigt med assistance af ekstern revisor i år.
Regnskabet blev godkendt.

Budget 2016: Kasserer Else Toft gennemgik budgettet for 2016. Der er lagt et budget, som er i balance med et minimalt overskud.
Budgettet blev vedtaget uden afstemning.
 
5. Indkomne forslag
5.1 Sammenlægning af Tingluti Folkemusik Fond og Tingluti Publikationsfond.
Generalforsamlingen syntes om idéen at sammenlægge de to fonde, men ville afvente fondenes nye fælles vedtægter før endelig godtagelse kunne komme i betragtning. Det bliver muligvis ved en ekstraordinær generalforsamling.
Generalforsamlingen gav de to valgte repræsentanter fra Tingluti Forening i Tingluti Folkemusik Fond mandat til at arbejde videre med sagen.

6. Fastsættelse af kontingent
Det foresloges, at kontingentet for 2017 fortsat bliver 20 kr., hvilket blev vedtaget.
Det er muligt at betale sit medlemskontingent kontant til et af bestyrelsesmedlemmerne, der så vil sørge for indbetaling til foreningens konto.
Der udspandt sig en debat, hvor ønsker om medlemsfordele blev fremsat.

7. Valg af formand
Den nuværende formand ønskede ikke genvalg.
Tove Madsen stillede op, og blev valgt af forsamlingen.
Tove takkede for tilliden.

8. Valg af kasserer
Punktet udgik, da kassereren ikke var på valg i år.
 
9. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
Jes Hansen genopstillede og blev valgt.
Tove Madsens plads i bestyrelsen blev ledig, da hun indtog formandsposten.
Som nyt bestyrelsesmedlem stillede Jette Petterson op og blev valgt for 2 år.

Som deltagerrepræsentant var Alfred Voldum blevet valgt umiddelbart før generalforsamlingen.

10. Valg af 1. suppleant og 2. suppleant
Lars Juhl og Ole Dønvig genopstillede og blev valgt som henholdsvis 1. suppleant og 2. suppleant.

11. Valg af ekstern revisor
Punktet udgik, da det med vores økonomi ikke længere er påkrævet og ingen ønskede det.

12. Valg af 1 intern revisor og 1 revisorsuppleant
Steen Petersen blev genvalgt som revisor, og Aase Gavnholt blev genvalgt som revisorsuppleant.

13. Valg af 2 medlemmer til Tingluti Folkemusik Fond
Else Toft og Tove Madsen valgtes som repræsentanter til Tingluti Folkemusik Fond.

14. Eventuelt
Næstformanden Jes Hansen takkede den afgående formand for 3 fine år med godt samarbejde og gode bestyrelsesmøder.
Afgående formand Niels Henning Munksgaard takkede alle i foreningen, som hver især ydede deres indsatser på forskellige fronter.

Dirigenten takkede for et godt møde og afsluttede dermed generalforsamlingen.

Som dirigent:    Lars Juhl 
Som referent:   Bente Lindboe
dof