Om os

Generalforsamling 16.03.14

REFERAT
af
GENERALFORSAMLING i TINGLUTI FORENING
den 16. marts 2014 kl. 15.30 i VALHALSGADE 4, 2200 Kbh. N


Formanden, Niels Henning Munksgaard, bød velkommen.
 
a) Valg af 2 referenter
Bente Lindboe blev valgt til referent.

b) Valg af dirigent som ikke er medlem af den afgående bestyrelse
På formandens forslag valgtes Lars Juhl til dirigent for generalforsamlingen. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Der var 17 stemmeberettigede medlemmer til stede samt skolelederen.

c) Bestyrelsens beretning
Formanden læste bestyrelsens beretning op. At den planlagte aftenskolefest var blevet aflyst skyldtes sammenfald med Dansting og 1. maj-ferie.
Bestyrelsens beretning blev godkendt.
Beretningen vedhæftes som bilag til referatet.

d) Regnskab og budget
Regnskab 2013: Kasserer Else Toft fremlagde og gennemgik regnskabet, som især på grund af færre aktiviteter og uforudsete udgifter til feriepenge fremviste et større underskud. Som en positiv post fremhævede hun det nye tiltag med debatskabende aktiviteter, hvilket vi kan takke nuværende skoleleder for. Regnskabet er revideret af såvel den interne revisor Aase Gavnholt som den eksterne revisor ”Dansk Revision” uden bemærkninger. Regnskabet blev godkendt.

Budget 2014: Kasserer Else Toft gennemgik budgettet for 2014. Der budgetteres med et underskud på grund af faldende deltagerantal. Forskellige forslag til at spare på udgifterne fremkom som for eksempel kun at distribuere aftenskoleprogrammet digitalt, undgå husleje for visse hold og måske undgå lovpligtig ekstern revision. Ekstern revision er ikke et krav, når tilskuddet fra Københavns Kommune kommer under et vist beløb.
Budgettet blev vedtaget uden afstemning.
 
e) Indkomne forslag
a. Bestyrelsens forslag til ændring af vedtægt
Generalforsamlingen gennemgik det fremsatte forslag punkt for punkt og sammenlignede med de gamle vedtægter. Med ændringer i § 3 og § 13 samt nogle mindre ortografiske       ændringer blev de nye vedtægter enstemmigt vedtaget.
b. Evt. fastsættelse af kontingent
Ifølge den nys vedtagne § 3 stk. 3 i vedtægterne skulle et kontingent fastsættes. Formandens forslag på 20 kr. årligt vedtoges.

f) Valg af formand
Niels Henning Munksgaard genopstillede og blev valgt med akklamation.

g) Valg af kasserer
Ikke aktuelt, da kassereren vælges i ulige år.
 
h) Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
Bente Lindboe var ikke på valg. På valg var Jes Brandt Hansen og Dorrit Hawkesworth, som var indtrådt i stedet for Lise Lundbeck. Jes var villig til genvalg, men Dorrit opstillede ikke. Jes Brandt Hansen og Tove Madsen valgtes for 2 år.

Som suppleant var Lars Juhl på valg. Da ingen andre var villige til at stille op, gik han til generalforsamlingens glæde med til at tage endnu en periode.

i) Valg af 1 kritisk (intern) revisor og 1 suppleant
Per Lundberg Jensen så sig nødsaget til at trække sig. Steen Petersen valgtes til revisor. Som suppleant genvalgtes Aase Gavnholt.

j) Valg af ekstern revisor
Bestyrelsen anbefalede genvalg af ”Dansk Revision”, p.t. ved Claus Nyvold. ”Dansk Revision” blev genvalgt, såfremt ekstern revisor er påkrævet.

k) Valg af 2 medlemmer til Tingluti Folkemusik Fond
Formand Niels Henning Munksgaard og kasserer Else Toft blev genvalgt.

l) Eventuelt
Som deltagerrepræsentant (tidl. dagsrepræsentant) var Alfred Voldum valgt før generalforsamlingen. Ingen andre havde meldt sin interesse.
Niels Henning Munksgaard foreslog, at vi samlede et lille koncentrat af danse med musik, som vi ved behov kunne tage frem. Danse og musikstykker skal være vel indstuderede.
Lise Morris foreslog, at man dannede et Festudvalg til at planlægge næstkommende aftenskolefest i Tingluti.
Merete Fredelund foreslog at vi oprettede en åben Facebookgruppe for på den måde at få en større kontaktflade til evt. nye medlemmer. Merete lovede at arbejde med det med støtte af Niels Henning.

Dirigenten takkede for et godt møde og afsluttede dermed generalforsamlingen.

Som referent: Bente Lindboe
Som dirigent: Lars Juhl