Om os

Generalforsamling 11.09.21

REFERAT
af
GENERALFORSAMLING i TINGLUTI FORENING

den 11. september 2021 kl. 16.30 i Osramhuset, Valhalsgade 4, 2200 København N


Formanden, Tove Madsen, bød velkommen.

1. Valg af dirigent
Formanden stillede forslag om valg af Lars Juhl til dirigent for generalforsamlingen. Han bad om forsamlingens accept af, at han blev valgt til dirigent, til trods for at han nu var fuldgyldigt medlem af bestyrelsen, efter at han som 1. suppleant var indtrådt i bestyrelsen ved Jette Pettersons udtræden i slutningen af februar måned. Lars Juhl fik forsamlingens accept og konstaterede, at generalforsamlingen var retmæssigt indkaldt og gyldig. Der var 16 stemmeberettigede medlemmer til stede.

2. Valg af referent
Bente Lindboe blev valgt til referent.

3. Bestyrelsens beretning
Formanden, Tove Madsen, læste bestyrelsens beretning op. Der var ingen spørgsmål til beretningen, og den blev godkendt.
Den vedhæftes som bilag til referatet.

4. Regnskab og budget
Regnskab 2020: Kasserer Else Toft fremlagde og gennemgik regnskabet. Regnskabet er revideret af den interne revisor Steen Petersen.
Det har ikke været nødvendigt med assistance af ekstern revisor i år.
Der var ingen spørgsmål til regnskabet, og det blev godkendt.

Budget 2021: Kasserer Else Toft gennemgik budgettet for 2021, der viser et underskud, hvilket væsentligst skyldes de særlige omstændigheder ved coronanedlukningen i foråret 2021. Fremover forventes det, at budgettet balancerer og evt. viser et mindre underskud.
Der var ingen spørgsmål til budgettet, og det blev godkendt.

5. Indkomne forslag
Ingen.

6. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslog, at kontingentet for 2021 forbliver 20 kr., hvilket blev vedtaget.

7. Valg af formand
Formanden er på valg i lige år.

8. Valg af kasserer
Else toft genopstillede og blev enstemmigt valgt.

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Bente Lindboe genopstillede og blev valgt.

Som deltagerrepræsentant var Alfred Voldum blevet valgt umiddelbart før generalforsamlingen.

10. Valg af 1. suppleant og 2. suppleant
Lise Morris og Trine Olsen blev valgt som henholdsvis 1. suppleant og 2. suppleant.

11. Valg af ekstern revisor
Punktet udgik, da det med vores nuværende økonomi ikke er påkrævet.

12. Valg af 1 intern revisor og 1 revisorsuppleant
Steen Petersen blev genvalgt som revisor, og Niels Henning Munksgaard blev genvalgt som revisorsuppleant.

13. Valg af 2 medlemmer til Tingluti Folkemusik Fond
Else Toft og Tove Madsen genopstillede og valgtes som repræsentanter til Tingluti Publikationsfond.

14. Eventuelt
Der var spørgsmål til holdene i Kulturhuset på Tomsgårdsvej. Skolederen Allan Blok kunne bekræfte, at lokalerne ikke var tilgængelige på grund af, at et Covid-19-testcenter var indrettet dér. Flere hold er flyttet ud til andre lokationer. Fremtiden på Tomsgårdsvej er usikker.

Herefter takkede dirigenten for et møde i god ro og orden og afsluttede dermed generalforsamlingen.

Som dirigent: Lars Juhl
Som referent: Bente Lindboe

dof