Om os

Generalforsamling 11.03.15

REFERAT
af
GENERALFORSAMLING i TINGLUTI FORENING
den 11. marts 2015 kl. 18.30 i VALHALSGADE 4, 2200 København N


Formanden, Niels Henning Munksgaard, bød velkommen.
 
1. Valg af dirigent
På formandens forslag valgtes Lars Juhl til dirigent for generalforsamlingen. Han konstaterede, at generalforsamlingen var retmæssigt indkaldt og gyldig. Der var 17 stemmeberettigede medlemmer til stede.

2. Valg af referent
Bente Lindboe og Else Toft blev valgt til referenter.

3. Bestyrelsens beretning
Formanden læste bestyrelsens beretning op.
Bestyrelsens beretning blev godkendt.
Beretningen vedhæftes som bilag til referatet.

4. Regnskab og budget
Regnskab 2014: Kasserer Else Toft fremlagde og gennemgik regnskabet, som fremviste et lidt større underskud end forventet. Vi har ikke kunnet oprette så mange hold som ønsket. Selv om vi har sænket administrationsomkostningerne en hel del, må vi konstatere, at regnskabsåret atter giver underskud. Regnskabet er revideret af såvel den interne revisor Steen Petersen som den eksterne revisor ”Dansk Revision” uden bemærkninger. Regnskabet blev godkendt.

Budget 2015: Kasserer Else Toft gennemgik budgettet for 2015. Foreningens økonomi er nu så lille, at det forventede tilskud fra Københavns kommune kommer under den grænse, der medfører krav om ekstern revision af regnskabet. Det bliver en besparelse for os. Derudover har vi anstrengt os for at skære, hvor der kunne skæres og tillige fundet nye veje for at kunne opretholde Danstinget med fri entré, som nævnt under bestyrelsens beretning. Der budgetteres stadig med et faldende deltagerantal.
Budgettet blev vedtaget uden afstemning og med rosende kommentar fra forsamlingen.
 
5. Indkomne forslag
Ingen

6. Fastsættelse af kontingent
Det foresloges, at kontingentet for 2016 fortsat bliver 20 kr., hvilket blev vedtaget.
Det er muligt at betale sit medlemskontingent kontant til et af bestyrelsesmedlemmerne, der så vil sørge for indbetaling til foreningens konto.

7. Valg af formand
Punktet udgik, da formanden ikke er på valg i år.

8. Valg af kasserer
Else Toft genopstiller. Hun blev valgt med akklamation.
 
9. Valg af 1 bestyrelsesmedlem
Bente Lindboe stillede sit mandat til disposition, men tog imod valg for en ny periode på 2 år. Øvrige bestyrelsesmedlemmer var ikke på valg.

Som deltagerrepræsentant var Alfred Voldum blevet valgt umiddelbart før generalforsamlingen.

10. Valg af 1. suppleant og 2. suppleant
Lars Juhl genopstillede som 1. suppleant og blev valgt. Som 2. suppleant valgtes Ole Dønvig.

11. Valg af ekstern revisor
Bestyrelsens forslag om at undlade at vælge ekstern revisor, da det ikke længere er påkrævet, blev vedtaget.

12. Valg af 1 intern revisor og 1 suppleant
Steen Petersen blev genvalgt som revisor, og Aase Gavnholt blev genvalgt som revisorsuppleant.

13. Valg af 2 medlemmer til Tingluti Folkemusik Fond
Formand Niels Henning Munksgaard og kasserer Else Toft blev genvalgt.

14. Eventuelt
Jes Brandt Hansen og Bente Lindboe har inventeret Tinglutis ejendele i kælderrummet i Valhalsgade. Der er skrevet en fortegnelse. Forsamlingen foreslog, at afvikle genstandene gennem salg, om muligt.
Vi er blevet kontaktet af Landsforeningen Danske Folkedansere med opfordring til medlemskab. Vi har afslået, da vi synes, at vi falder lidt udenfor rammerne og det tillige er en ekstra udgift.
Niels Henning efterlyser Albert Schweizer-prisen, som vi modtog omkring 1984. Hvor befinder den sig? Vi vil gerne tage et billede af den som dokumentation.

Dirigenten takkede for et godt møde og afsluttede dermed generalforsamlingen.

Som dirigent:    Lars Juhl 
Som referent:   Bente Lindboe
dof