Om os

Generalforsamling 06.09.20

REFERAT
af
GENERALFORSAMLING i TINGLUTI FORENING
den 6. september 2020 kl. 16.00 i Kulturhuset, Tomsgårdsvej 35, 2400 København NV

Formanden, Tove Madsen, bød velkommen.

1. Valg af dirigent
På formandens forslag valgtes Lars Juhl til dirigent for generalforsamlingen. Han takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var retmæssigt indkaldt og gyldig. Der var 22 stemmeberettigede medlemmer til stede.

2. Valg af referent
Bente Lindboe blev valgt til referent.

3. Bestyrelsens beretning
Formanden, Tove Madsen, læste bestyrelsens beretning op.
Beretningen blev godkendt.
Den vedhæftes som bilag til referatet.

4. Regnskab og budget
Regnskab 2019: Kasserer Else Toft fremlagde og gennemgik regnskabet. Regnskabet blev i år bedre end forventet, og vi sluttede med et lille overskud. Regnskabet er revideret af den interne revisor Steen Petersen. Det har ikke været nødvendigt med assistance af ekstern revisor i år.
Der var ingen spørgsmål til regnskabet, og det blev godkendt.

Budget 2020: Kasserer Else Toft gennemgik budgettet for 2020.
Coronasituationen har medført aflysning af en stor del af forårets undervisning og mindsket deltagerantal i efteråret. Trods regeringens hjælpepakke vil vi blive ramt økonomisk, og der er lagt et budget med et underskud på 44.500 kr. Vi regner dog med at vi kan tage os igennem denne økonomiske nedgangsperiode, da vi har en rimelig egenkapital.
Der var ingen spørgsmål til budgettet, og det blev godkendt.

5. Indkomne forslag
Ingen

6. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslog, at kontingentet for 2020 forbliver 20 kr., hvilket blev vedtaget.

7. Valg af formand
Formanden Tove Madsen genopstillede og blev valgt.

8. Valg af kasserer
Kassereren er på valg i ulige år.

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Jes Brandt Hansen og Jette Petterson genopstillede og blev valgt.

Som deltagerrepræsentant var Alfred Voldum blevet valgt umiddelbart før generalforsamlingen.

10. Valg af 1. suppleant og 2. suppleant
Lars Juhl og Ole Dønvig genopstillede og blev valgt som henholdsvis 1. suppleant og 2. suppleant.

11. Valg af ekstern revisor
Punktet udgik, da det med vores nuværende økonomi ikke er påkrævet.

12. Valg af 1 intern revisor og 1 revisorsuppleant
Steen Petersen blev genvalgt som revisor, og Niels Henning Munksgaard blev valgt som revisorsuppleant.

13. Valg af 2 medlemmer til Tingluti Folkemusik Fond
Else Toft og Tove Madsen genopstillede og valgtes som repræsentanter til Tingluti Publikationsfond.

14. Eventuelt
Aftenskolelederen Allan Blok berettede om Coronasituationens indvirkning på undervisningen. Han har måttet skaffe andre lokaler på skoler til to orkester- og et korhold. Den almene usikkerhed omkring situationen og flytning af lokaler for flere hold har bevirket nedgang i deltagerantallet i efterårsperioden.
Mandagsholdet Dansk/International Folkedans er særlig hårdt påvirket af omstændighederne og generalforsamlingen drøftede hvorledes man kunne gribe situationen an her og nu. Alle var enige om, at det var af yderste vigtighed at holde fast i nogen form for danseundervisning på dette hold, og der blev foreslået forskellige løsninger. Man enedes om at foreslå aftenskolelederen at gennemføre undervisningen delvis ved hjælp af frivillige kræfter og at lade bestyrelsen fastsætte deltagerbetalingens størrelse.

Aase Gavnholt meddelte på Danstingets vegne, at de ikke så sig i stand til at afholde noget arrangement i efteråret, da den ustabile situation omkring op- og nedlukning gjorde planlægningen umulig.

Herefter takkede dirigenten for et godt møde og afsluttede dermed generalforsamlingen.

Som dirigent:    Lars Juhl
Som referent:    Bente Lindboe

dof