GF 2020 Dagsorden

GF 2020 Dagsorden

                                              DAGSORDEN
ved generalforsamlingen i Tingluti Forening, søndag den 22. marts 2020 kl. 16.00  UDSKUDT!
hos Allan og Mari-Ann, Upsalagade 12, 2. tv., 2100 København Ø

1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Bestyrelsens beretning.
4. Regnskab og budget.
5. Indkomne forslag.
6. Fastsættelse af kontingent.
7. Valg af formand – Tove Madsen genopstiller.
8. Valg af kasserer – på valg i ulige år.
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 2 vælges i lige år og 1 i ulige år. Jes Brandt Hansen og Jette Petterson genopstiller.
10. Valg af 1. suppleant og 2. suppleant. Lars Juhl og Ole Dønvig genopstiller.
11. Evt. valg af ekstern revisor.
12. Valg af intern revisor og suppleant. Steen Petersen genopstiller som revisor. Valg af suppleant.
13. Valg af 2 medlemmer til Tingluti Folkemusik Fond/Tingluti Publikationsfond. Else Toft og Tove Madsen genopstiller.
14. Eventuelt.

dof