GF 2019 Dagsorden

GF 2019 Dagsorden

DAGSORDEN

ved generalforsamlingen i Tingluti Forening, søndag den 24. marts 2019 kl. 16.00

i Kulturhuset, Tomsgårdsvej 35, lokale A, 2400 København NV
(indgang fra Birkedommervej)

1. Valg af dirigent.

2. Valg af referent.

3. Bestyrelsens beretning.

4. Regnskab og budget.

5. Indkomne forslag.

6. Fastsættelse af kontingent.

7. Valg af formand – på valg i lige år.

8. Valg af kasserer – Else Toft genopstiller.

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 2 vælges i lige år og 1 i ulige år. Bente Lindboe genopstiller.

10. Valg af 1. suppleant og 2. suppleant. Lars Juhl og Ole Dønvig genopstiller.

11. Evt. valg af ekstern revisor.

12. Valg af intern revisor og suppleant.  Steen Petersen og Aase Gavnholt genopstiller.

13. Valg af 2 medlemmer til Tingluti Folkemusik Fond/Tingluti Publikationsfond. Else Toft og Tove Madsen genopstiller.

14. Eventuelt.
dof